Mest positiva synen på efterfrågeläget på 10 år

Barometerindikatorn sjönk marginellt i oktober, från 113,9 i september till 113,3. Den pekar dock fortsatt på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Nedgången förklaras av till-verkningsindustrin vars konfidensindikator backade något efter förra månadens kraftiga uppgång. Indikatorerna för samtliga övriga sektorer steg och hushållens förtroende för ekonomin ökade.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll förvisso i oktober, men från det högsta värde som uppmätts i undersökningen. Den landar på 121,1 vilket också är en historiskt hög nivå. Industriföretagen är fortsatt mycket nöjda med orderstockarna och produktionskapaciteten har byggts ut ytterligare. Kapaciteten anses trots det inte vara tillräcklig och det främsta hindret för ökad produktion uppges inte längre vara efterfrågeläget utan brist på maskin- och anläggningskapacitet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,2 enheter och visar på ett fortsatt mycket starkt läge.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,9 enheter i oktober, främst till följd av mer positiva signaler om de senaste månadernas försäljningsutveckling. Indikatorn pekar på ett något starkare läge än normalt inom detaljhandeln.

Tjänsteindikatorn, som länge legat stabilt en bit över det historiska genomsnittet, ökade med 0,4 enheter. Antalet anställda uppges ha ökat i jämförelsevis stor omfattning de senaste månaderna. Trots det är andelen tjänsteföretag som uppger att de har brist på personal den största sedan 2003. Arbetskraftsbrist anses också vara det främsta hindret för verksamheten.

Företagen tror att inflationen kommer att uppgå till 1,3 procent om tolv månader. Motsvarande siffra var i juli 1,2 procent. Hushållens inflationsförväntningar uppgår till 2,8 procent jämfört med 2,5 procent i september.

Planerade förändringar i hushållsbarometern

Från och med november 2017 utgår de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Från och med januari 2018 kommer frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast att ingå i undersökningen var tredje månad (januari, april, juli och oktober).

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera