Mindre optimistiska byggföretag och hushåll

Barometerindikatorn föll marginellt i februari, från 110,1 i januari till 109,5. Nedgången förklaras av något mer dämpade signaler från byggföretagen och hushållen. Det är tredje månaden i rad som indikatorn går ned, men februarivärdet visar fortfarande på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.

De senaste månadernas nedgång i tillverkningsindustrins konfidensindikator bromsade in i februari. Indikatorn är i stort sett oförändrad jämfört med förra månaden och visar på ett mycket starkt läge i tillverkningsindustrin. Framför allt är industriföretagens omdömen om orderstockarna i nuläget betydligt starkare än normalt. Produktionsplanerna på tre månaders sikt har däremot justerats ner och visar nu på normala produktionsförväntningar.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 3,3 enheter i februari och har därmed minskat med drygt 8 enheter sedan oktober i fjol. Februaritappet förklaras främst av att byggföretagen redovisar något mindre optimistiska anställningsplaner än föregående månad.

Detaljhandelns konfidensindikator steg i februari, främst till följd av stigande förväntningar på försäljningsutvecklingen de kommande månaderna. Indikatorn visar fortsatt på ett starkare läge än normalt. Det gör även tjänstenäringarnas konfidensindikator som inte ändrades nämnvärt i februari.

Hushållens förtroende för ekonomin sjönk något i februari, men är starkare än normalt. Mikroindex föll hela 6,4 enheter, framför allt på grund av nedjusterade inköpsplaner för kapitalvaror. Dessa inköpsplaner steg dock ovanligt mycket vid förra mätningen, så nedjusteringen är mer att betrakta som en återgång till en tidigare nivå.

Tabellen avser februari. Föregående period, januari, inom parentes.

Barometerindikatorn 109,5 (110,1)
Totala   näringslivet 108,1 (107,7)
Tillverkningsindustri 114,0 (113,9)
Bygg- och anläggning 106,2 (109,5)
Detaljhandel 105,8 (103,7)
Privata tjänstenäringar   104,5 (104,9)
Hushåll 104,7 (106,7)
Makroindex 102,4 (102,8)
Mikroindex 102,1 (108,5)
Förväntad inflation om 12 månader 2,8 (2,6)

Ta del av alla tidsserier och läs hela Konjunkturbarometern på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef Konjunkturbarometern, 08-453 59 04 (även mobil)

Torbjörn Lindquist, Statistikdatabasen, 08-453 59 52 (även mobil)

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar