Stor tillbakagång för bygg- och anläggningsverksamhet

Barometerindikatorn gick ner från 110,4 i april till 108,8 i maj. Majsiffran pekar, trots nedgången, på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin visar fortsatt på ett mycket starkt läge trots en viss dämpning från förra månaden. Industriföretagen är nöjda med orderstockanas storlek och planerar för ökad produktion de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll hela 8 enheter i maj, till den lägsta nivån på närmare tre år. Främst beror nedgången på att företagen har sänkt sina förväntningar på sysselsättningsutvecklingen de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 1,9 enheter i maj och överstiger det historiska genomsnittet. Inom detaljhandeln är det dagligvaruhandeln som rapporterar om det starkaste läget, medan sällanköps- och motorfordonshandeln är mer dämpade än normalt.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn ändrades inte nämnvärt i maj och visar fortsatt på ett något starkare läge än normalt. Tjänsteföretagen ser ljust på efterfrågeutvecklingen men har en jämförelsevis dämpad syn på hur den egna verksamheten utvecklats.

Hushållens konfidensindikator föll för sjätte månaden i rad, till en nivå under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av en minskad optimism bland hushållen om hur den egna ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året samt en alltmer dämpad inställning till om det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror i nuläget.

Tabell: Avser maj. Föregående period, april, inom parentes.

Barometerindikatorn 108,8 (110,4)
Totala näringslivet 106,2 (106,5)
Tillverkningsindustri 118,6 (120,2)
Bygg- och anläggning 104,3 (112,3)
Detaljhandel 102,6 (100,7)
Tjänstesektorn 101,3 (101,5)
Hushåll 98,5 (100,5)
Makroindex 100,1 (99,69
Mikroindex 96,5 (97,8)
Förväntad inflation   om 12 månader (medelvärde ex. extremvärden (procent) 3,1 (2,9)

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar