Tillverkningsindustri starkare än normalt trots decembertapp

Barometerindikatorn föll 1,3 enheter i december, från 113,8 i november till 112,5. Den visar dock fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av ned-gång i tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljandel, medan tjänstenä-ringarnas konfidensindikator steg 2,0 enheter. Hushållens syn på ekonomin ändrades inte nämnvärt i december och är fortsatt mer positiv än normalt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll 4,2 enheter i december. Trots fallet landar indikatorn på en mycket hög nivå och indikerar fortsatt att läget i tillverkningsindustrin är betydligt starkare än normalt. Den komponent som framför allt drar ner indikatorn är företagens produktionsplaner på tre månaders sikt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk för andra månaden i rad, till 110,3 i december. Nedgången förklaras av något nedjusterade anställningsplaner på tre månaders sikt. Nivån på konfidensindikatorn visar dock på ett fortsatt mycket starkt läge i byggsektorn.

Även detaljhandelns konfidensindikator föll något i december, men ligger fortfarande en bit över det historiska genomsnittet. Ett visst ökat missnöje med för stora varulager förklarar nedgången.

Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna steg från 104,9 i november till 106,9 i december och pekar på ett starkare läge än normalt i tjänstesektorn. Uppgången beror på bättre verksamhetsut-veckling de senaste månaderna och höjda förväntningar på hur efterfrågan på företagets tjänster kommer att utvecklas de kommande månaderna.

Både hushållens mikro- och makroindex är i stort sett oförändrade i december. De visar fortsatt på att hushållen har en mer positiv syn än normalt, på både sin egen och Sveriges ekonomi.

Planerade förändringar i hushållsbarometern

Från och med november 2017 utgår de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Från och med januari 2018 kommer frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast att ingå i undersökningen var tredje månad (januari, april, juli och oktober).

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera