Konkurrensverket vill stärka bankkundernas köparmakt

Konkurrensen på bank- och finansmarknaderna är fortfarande svag och kundernas möjlighet att byta bank begränsas genom olika inlåsningseffekter. Det konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport. Politiken bör vägledas av att konsumenterna ska ha goda förutsättningar att välja, och ett effektivt regelverk för en väl fungerande konkurrens.

Konkurrensverket har på eget initiativ granskat konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden och då särskilt tittat närmare på inlåning, bolån och fonder.

Resultaten visar att bankernas inlåningsränta har liten betydelse för kundernas val av bank. Kunderna är trogna sin bank trots att räntan kan vara högre hos en konkurrent. Rapporten visar också att avgifterna på fondmarknaderna är stabila och att priskonkurrensen är dålig. Dessutom visar rapporten att bankernas bruttomarginaler för bolån har ökat och att låntagarnas förhandlingsläge har försämrats.

– Resultaten bekräftar vår tidigare bild av en marknad där konkurrensen är svag och där konsumenternas ställning gentemot bankerna behöver stärkas. Vi vill att det skapas mer effektiva regler som ger konsumenterna verklig möjlighet spela ut banker och fondbolag mot varandra, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket lägger fram en rad förslag som syftar till att skapa ett effektivare regelverk med mindre inlåsning av kunderna. Möjligheten att få lättillgänglig och relevant information om de olika tjänsterna kan också förbättras.

– Det är viktigt att minska kundernas inlåsning. Med större möjlighet att fatta rationella beslut ökar möjligheten att byta bank. Det stärker i sin tur konkurrensen och det är bra för konsumenterna, säger Dan Sjöblom.

Bland de förslag som Konkurrensverket nu presenterar kan nämnas följande:

-                 Utred möjligheten att befria inlåst kapital (på fondkonto) från vinstbeskattning vid flytt till investeringssparkonto för ökad kundrörlighet.

-                 Se över beräkningen av ränteskillnadsersättningen för minskad inlåsning av kunder.

-                 Utred vilken myndighet som bör ha ansvaret för internbankräntan Stibor.

-                 Utred ett förbud mot prissignalering mellan banker.

-                 Strama upp reglerna vid finansiell rådgivning.

-                 Låt bankerna redovisa sina upplåningskostnader på ett likvärdigt sätt för att underlätta kundernas förhandlingar om bolånevillkor.

-                 Inför obligatoriska jämförelsemått för fonddistributörer till hjälp för konsumenterna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
John Söderström, projektledare, tfn 08-700 16 60
Läs hela rapporten på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Dokument & länkar