Bild- och formindikator 2013: Tre procent till konsten

I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, som ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. Det visar KRO/KIF:s Bild- och formindikator 2013, en granskning av regionernas kulturplaner för 2013 och det ekonomiska utfallet för 2011.

– Siffrorna visar att just bild- och formområdet är sorgligt nedprioriterat. De borde vara en väckarklocka för alla politiker som vill att Sverige ska vara en ledande konstnation, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO).

Gotland är den region som 2011 valde att satsa mest på bild- och formkonsten, museer undantagna, med dubbelt så mycket som genomsnittet: 7,5 procent av kulturbudgeten. Fyra andra regioner – Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg och Jämtland – investerade något mer än fem procent.

Kultursamverkansmodellen, regeringens kulturpolitiska flaggskepp, har införts i hela landet utom i Stockholm. Därför har Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare granskat förutsättningarna för bild- och formkonsten i de 20 regionala kulturplanerna för år 2013. Alla regioner utom Blekinge skriver att de tillämpar eller ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, det så kallade MU-avtalet, vilken ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. 14 regioner skriver att de använder eller ska använda sig av enprocentsregeln, som innebär att minst en procent av budgeten vid ny- och ombyggnader av fastigheter och offentlig infrastruktur läggs på konstnärlig gestaltning.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Allt fler regioner skriver att de ska tillämpa MU-avtalet och procentregeln, och även etablera resurscentrum för bild- och formkonst. Utmaningen ligger nu i att det offentliga prioriterar resurser så att ambitionerna kan förverkligas, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).


Ännu är det bara 39 procent av Sveriges utställningsarrangörer som tillämpar MU-avtalet, enligt Kulturrådets nya kartläggning.


Om rapporten och statistiken

Här finns KRO/KIF:s nya granskning Bild- och formindikatorn 2013: Vilka regioner är ledande inom bild och form? Uppgifterna kommer från regionernas kulturplaner för 2013 och de uppgifter som regionerna rapporterat in till Myndigheten för Kulturanalys i Samhällets utgifter för kultur 2010-2011: Kulturfakta 2012:1. Kulturanalys rapporter omfattar inte hur mycket av museernas utgifter som rör samtida konst och därför har det inte kunnat tas med i beräkningarna.

Fakta om bild- och formkonstnärers villkor

Konstnärer och konsthantverkare är två av de yrkesgrupper som har lägst och mest osäkra inkomster i landet. 64 procent av landets bild- och formkonstnärer har en taxerad årsinkomst på under 13 300 kr/månad, visar KRO/KIF:s och BUS stora konstnärsenkät från 2011*. I enkäten svarade fyra av tio konstnärer att de har tackat nej till utställningar eftersom de inte har haft råd att medverka.

Tabell: Regionernas satsningar på bild och form
Siffrorna är hämtade ur Myndigheten för Kulturanalys rapport Samhällets utgifter för kultur 2010-2011: Kulturfakta 2012:1. Procentandelen samt bild och form per invånare är uträknade av KRO/KIF. Regionerna är sorterade efter hur stor andel av kulturutgifterna som läggs på bild- och formområdet. I denna sammanställning ingår inte utgifter för museers utställningar av samtida konst.

  Region Regionernas totala kulturutgifter i kronor Hur mycket regionerna avsätter till bild och form i kronor Hur stor andel av regionernas kulturutgifter som går till bild och form Antal kronor per invånare som regionerna avsätter till bild och form
1 Gotland 25 543 000 1 921 000 7,5 % 34
2 Västra Götaland 905 816 000 53 118 000 5,9 % 33
3 Kalmar 84 659 000 4 600 000 5,4 % 20
4 Kronoberg 51 056 000 2 660 000 5,2 % 14
5 Jämtland 67 191 000 3 468 000 5,2 % 28
6 Uppsala 83 000 000 2 712 000 3,3 % 8
7 Gävleborg 124 771 000 3 525 000 2,8 % 13
8 Halland 82 016 000 2 304 000 2,8 % 8
9 Örebro 123 323 000 3 408 000 2,8 % 12
10 Norrbotten 115 436 000 2 973 000 2,6 % 12
11 Västerbotten 100 532 000 2 395 000 2,4 % 9
12 Östsam 87 226 000 2 069 000 2,4 % 5
13 Jönköping 95 856 000 2 195 000 2,3 % 7
14 Sörmland 92 735 000 2 020 000 2,2 % 7
15 Dalarna 136 621 000 2 927 000 2,1 % 11
16 Värmland 114 514 000 2 180 000 1,9 % 8
17 Stockholm 372 700 000 6 100 000 1,6 % 3
18 Skåne 662 621 000 9 935 000 1,5 % 8
19 Västernorrland 97 873 000 1 085 000 1,1 % 5
20 Västmanland 94 083 000 430 000 0,5 % 2
21 Blekinge** 47 022 000 40 000 0,1 % 26 öre
Totalt/genomsnitt 3 564 594 000 kr 112 065 000 kr 3,14 % 12 krTabell: Granskning av regionernas kulturplaner 2013

Sammanställning och rangordning över tillämpningen av MU-avtalet, enprocentsregeln och regionalt resurscentrum i de 20 regionala kulturplanerna för 2013. Regionerna är rangordnade efter ambitionerna i kulturplanerna.

Poäng Region MU-avtalet Enprocentsregeln Resurscentrum
5 Örebro Ja, tillämpar Ja, tillämpar Ja, ska etablera
5 Norrbotten Ja, tillämpar Ja, ska tillämpa Ja, har etablerat
4 Gävleborg Ja, tillämpar Ja, tillämpar Nämns ej
4 Uppsala Ja, tillämpar Ja, tillämpar Nämns ej
4 Dalarna Ja, ska tillämpa Ja, tillämpar Ja, ska etablera
4 Östsam Ja, ska tillämpa Ja, tillämpar Ja, ska etablera
3 Kronoberg Ja, ska tillämpa Ja, tillämpar Nämns ej
3 Halland Ja, ska tillämpa Nämns ej Ja, har etablerat
3 Jämtland Ja, ska tillämpa Ja, ska tillämpa Ja, ska etablera
3 Skåne Ja, ska tillämpa Ja, ska tillämpa Ja, ska etablera
3 Västerbotten Ja, ska tillämpa Ja, ska tillämpa Ja, ska etablera
2 Västra Götaland Ja, tillämpar Nämns ej Nämns ej
2 Jönköping Ja, ska tillämpa Ja, ska tillämpa Nämns ej
2 Kalmar Ja, ska tillämpa Ja, ska tillämpa Nämns ej
2 Värmland Ja, ska tillämpa Ja, ska tillämpa Nämns ej
2 Gotland Ja, ska tillämpa Nämns ej Ja, ska etablera
2 Västernorrland Ja, ska tillämpa Nämns ej Ja, ska etablera
1 Sörmland Ja, ska tillämpa Nämns ej Nämns ej
1 Västmanland Ja, ska tillämpa Nämns ej Nämns ej
1 Blekinge Nämns ej Ja, ska tillämpa Nämns ej
Totalt 5 tillämpar, 14 ska tillämpa, 1 nämner ej 6 tillämpar, 8 ska tillämpa, 6 nämner ej 2 har etablerat, 8 ska etablera, 10 nämner ej


*Enkäten gick ut till över 5 000 yrkesverksamma konstnärer. Ca en fjärdedel av Sveriges yrkesverksamma konstnärer besvarade enkäten.

**Region Blekinge har påpekat att det finns kostnader som inte synliggjorts i Myndigheten för Kulturanalys rapport Samhällets utgifter för kultur 2010-2011.  Region Blekinge redovisar för verksamhetsår 2011 ytterligare 133 000 kronor för projektmedel till bild- och formområdet. Men procentandelen som läggs på bild- och formområdet (exkl. museiverksamhet) av regionens totala kulturutgifter blir ändå försvinnande liten – 0,37 procent. Uppgifterna i rapporten Regionernas kulturutgifter är utfallet för år 2011 (se tabell 1 och 2), det vill säga innan flera av landstingen anslöt sig till kultursamverkansmodellen. Det är möjligt att ekonomiska prioriteringar som en följd av modellens införande har fått visst genomslag.

För mer information, kontakta:
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se, 076-827 76 00

Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se, 076-102 19 22

Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-771 18 50

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma.

Hornsgatan 103, plan 9

SE-11728 Stockholm
46 (0)8 54 54 20 80
www.kro.se

www.facebook.com/KIF.KRO

Citat

– Siffrorna visar att just bild- och formområdet är sorgligt nedprioriterat. De borde vara en väckarklocka för alla politiker som vill att Sverige ska vara en ledande konstnation.
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO)