Kontigo Care AB (publ) och ICT Health Support inleder samarbete för att erbjuda digital beroendevård i Sverige

Report this content

eHälsotjänsten Previct är en digital lösning vilken används som stöd vid behandling av alkohol- och spelberoenden och, kommer framöver erbjudas på distans till arbetsgivare i Sverige av ICT Health Support där även en vårdtjänst kan adderas.

Kontigo Care och ICT Health support, som ingår i hälsokoncernen Oriola, har tecknat ett samarbetsavtal för att erbjuda den svenska marknaden en komplett digital vårdtjänst inkluderande Previct.

Arbetsgivaransvaret enligt svensk lag gör att arbetsgivaren måste agera och erbjuda rehabilitering om beroendet blivit känt och får konsekvenser för arbetstagaren. I vissa fall involveras företagshälsovård och oberoende privata behandlingshem. En stor grupp söker inte eller erbjuds inte vård. Det kan handla om resursbrist men också det stigma som finns kring beroendesjukdomar. En utvecklad beroendesjukdom får oftast negativa konsekvenser för individen men även för anhöriga. Risken att förlora familj och arbete är påtaglig.

Tillsammans med ICT Health Support kommer arbetsgivare erbjudas möjlighet till en digital, mobil och diskret vårdinsats baserat på Previct som eHälsoplattform och med ICT Health Support som vårdgivare på distans. Vårdinsatsen löper över 6 månader och inkluderar utöver tillgång till Previct även regelbundna vårdinsatser, samtal och momentana insatser efter behov. Om det behövs kan vårdinsatsen förlängas.

Previct omfattar t ex strukturerad uppföljning av hur klienten mår och känner samt nykterhetsstatus som mäts enligt dagligt schema. Vårdgivaren kan i realtid följa klientens nykterhet och hur den mår och kan direkt stötta och coacha individen. Även anhörig eller arbetsgivare kan vara involverad och följa klientens status. Previct erbjuder även möjlighet att med AI-baserade algoritmer, påkalla uppmärksamhet om det finns en förhöjd risk för återfall en till tre dagar i förväg.

”Vår målsättning är att kunna erbjuda en paketerad vårdinsats som förenklar för individ och arbetsgivare i en svår situation. Att erhålla vård för sitt beroende på distans på ett diskret sätt är effektivt och humant. Vi får alltmer direkta förfrågningar från individer som hört eller läst om Previct om hur man kan få denna vårdinsats. Vi har därför tillsammans med ICT Health Support skapat detta kompletta vårderbjudande som vi tillsammans kommer marknadsföra brett i Sverige” säger Ulf Kindefält, VD på Kontigo Care AB.

Samarbetsavtalet omfattar ingen avtalad volym eller garanterad intäkt för Bolaget. Förhoppningen är att med de insatser som Kontigo Care och ICT Health Support gemensamt planerar succesivt öka det ekonomiska utfallet av samarbetet.

Det finns cirka 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det finnas ytterligare cirka en miljon personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man att cirka 500 000 tar skada av sin konsumtion. Detta innebär att 800 000 personer, eller var åttonde svensk vuxen behöver ändra sin relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende.

Previct erbjuds sedan 2016 brett till alla vårdgivare i Sverige som erbjuder beroendevård. Bolagets flesta kunder är idag inom kommunal socialtjänst där ansvaret för beroendevård idag är koncentrerat men nyttjas även inom regional specialistvård. Kontigo Care har ramavtal med nära 50% av Sveriges kommuner – dvs 144 av totalt 290. Previct fokuserar på alkoholberoende men har även funktionalitet för behandling av spelberoende. Ofta i kombination med alkoholberoende.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 oktober 2021, kl. 15:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB. Tel 08-684 211 10, email: adviser@eminova.se

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar