KF stärker samarbetet inom Coop i Sverige

Historiskt avtal om gemensam styrning säkerställer långsiktig lönsamhet

Kooperativa Förbundet (KF) och företrädare för tio butiksdrivande konsumentföreningar som gemensamt svarar för ca 95 procent av omsättningen i Coop har ingått en historisk avsiktsförklaring om ett mycket tätt och förpliktigande samarbete.

Genom ett nytt bolag, Coop Sverige AB, säkerställs en kostnadseffektiv och sammanhållen organisation med det mandat, den beslutskraft och styrning som krävs för att möta konkurrensen på dagligvarumarknaden. Sammantaget förväntas det nya bolaget medverka till en resultatförbättring om två miljarder för Coop i Sverige.

Enligt avsiktsförklaringen kommer Coop Sverige AB att ägas av KF som utfärdar ägardirektiv. Styrelsen för bolaget kommer att bestå av både interna och nyrekryterade externa ledamöter med en gedigen erfarenhet av dagligvaruhandel.

All stödverksamhet kopplat till butiksdriften (logistik, kategori, marknad, varumärke, IT, personal, ekonomi etc) som idag drivs i olika dotterbolag till KF eller i föreningarna samlas i det nya bolaget. I det ingår det strategiska ansvaret för affärsutvecklingen av Coop och dess beslut är tvingande för alla parter.

Den lokala förankringen behålls genom att de enskilda konsumentföreningarna fortfarande äger och driver sina butiker. De centralt ägda butikerna delas in i en regionorganisation och denna verksamhet jämställs med föreningarnas butiksverksamhet.

– Det finns en oerhörd styrka och potential i den samlade konsumentkooperationen. Men vi har hittills inte haft det fokus, den tydliga styrning och starka organisation som krävs i dagens marknad. Vi har alltid samverkat inom kooperationen. Men aldrig fullt ut och med tillräckligt tydliga krav på varandra. Nu ska vi visa våra medlemmar, kunder och leverantörer vad vi kan när vi samverkar, säger KFs ordförande Anders Sundström.

Förhandlingar inleds omgående för att omsätta avsiktsförklaringen i formella avtal. De mindre föreningar som ännu inte har haft möjlighet att vara med i förhandlingarna kring avsiktsförklaringen kommer också att bjudas in till denna samverkan.

Förändringen innebär även att Frank Fiskers, vd och koncernchef för KF, lämnar sitt uppdrag. Johnny Capor, vice vd och CFO för KF går in som tillförordnad.

– Det omfattande förändringsarbete som Frank Fiskers har startat ligger fast och han har i hög grad medverkat till att vi nu har möjlighet att gå in i ett helt nytt skede för den samlade kooperationen. Genom de förändringar som sker förändras rollen som vd för KF och hela styrningen flyttas till det nya bolaget Coop Sverige AB. Till detta bolag kommer en ny vd att rekryteras, fortsätter Anders Sundström.

–  Vi får en helt annan kraft i marknaden när vi ytterligare ökar kraven på samordning och lojalitet inom hela Coops verksamhet. Samtidigt behålls den lokala förankringen genom att butiksdriften ligger kvar hos de detaljhandelsdrivande föreningarna, säger Anders Stake, vd för konsumentföreningen Gävleborg.

Pressträff idag kl 10.00

Pressträff med bla Anders Sundström hålls idag kl 10.00 på Coop Center, Englundavägen 4, Solna Businesspark.

Ytterligare information och kontakt med talespersoner:

Kristofer Myrevik, informationschef KF & Coop, 070-246 61 97, kristofer.myrevik@coop.se

Prenumerera

Dokument & länkar