KPA Pension antar nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna

Report this content

KPA Pension publicerar idag nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna, där klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent. Utsläppsmålet ska primärt nås genom att påverka de bolag vi äger att minska sina utsläpp. Dessutom antar KPA Pension nya mål för att främja tillgången av gröna investeringar. 

KPA Pension är, som en del i Folksamgruppen, en av sju initiativtagare till den globala investeraralliansen UN-Convened Net Zero Asset Owner Alliance. Medlemmarna har åtagit sig att deras placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Alliansen har idag över 30 medlemmar vars placeringsportföljers samlade värde uppgår till när 50 000 miljarder kronor. De mål som KPA Pension idag publicerar är de första delmålen på vägen mot nettonollutsläpp

”KPA Pension har en lång tradition av arbete med ansvarsfulla investeringar och det är den vägen vi vill fortsätta att gå mot nettonollutsläpp till 2050. Men för att verkligen nå långsiktiga mål behöver vi seriösa och ambitiösa delmål. Det handlar både om att påverka de innehav vi redan har och om att öka möjligheten att kunna investera i fler gröna alternativ”, säger Camilla Larsson, vd i KPA Pension.

KPA Pensions nya klimatmål till 2025 samt det övergripande arbetet inom alliansen innefattar en uttalad ambition om att minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin. För att uppnå detta planerar KPA Pension att försöka påverka bolagen i portföljen att ta ett större ansvar i klimatomställningen. Detta arbete görs inom ramen för Folksamgruppens gemensamma kapitalförvaltning där KPA Pension ingår. Till 2025 är målet att minst 50 procent av de 86 största utsläpparna i Folksamgruppens placeringsportföljer ska ha antagit vetenskapligt förankrade klimatmål.

”Vi vill säkerställa att klimatarbetet är strategiskt förankrat i de bolag som Folksamgruppen äger, i synnerhet bland de bolag som idag har störst klimatavtryck,” säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen. ”Att signifikant minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin sker inte över en dag, och därför blir just ett kraftfullt påverkansarbete en viktig del i vårt arbete under de kommande åren.” 

Utöver att fler av portföljbolagen sätter vetenskapligt förankrade klimatmål har KPA Pension även antagit ett kvantitativt klimatmål där utsläppen från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent till 2025. Målet ska primärt nås via påverkansaktiviteter, samtidigt som avyttringar kan bli aktuellt i de fall ett specifikt bolag inte visar tillräcklig vilja eller förmåga att ställa om verksamheten i linje med målen i Parisavtalet. Dessutom har KPA Pension antagit mål för att främja tillgången av gröna investeringar, bland annat genom tätare dialog med aktörer i primärmarknaden. 

KPA Pensions klimatmål 2025 – ytterligare information till redaktioner: 

  • Påverkan: Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, har identifierat de 121 största utsläpparna av växthusgaser i koncernens placeringsportföljer. Fram till 2025 kommer Folksamgruppen via bolagsstämmor, direkta möten och andra påverkansaktiviteter, i eget namn eller i samarbeten med andra, arbeta för att bolagen på listan successivt förbättrar sin rapportering och målsättning kopplat till klimatomställningen. Bolag som redan täcks av Folksamgruppens befintliga påverkansinitiativ inom klimat har rensats bort från listan över de 121 största utsläpparna. De resterande 86 bolagen har sedan delats in i fyra olika kategorier beroende på vilken nivå deras klimatmål och -rapportering ligger på idag, med delmål kopplade till respektive kategori. Det övergripande målet är emellertid att minst 50 procent av dessa 86 bolag ska ha antagit vetenskapligt förankrade klimatmål senast 2025, godkända av Science Based Targets Initiative eller motsvarande. I dagsläget är den siffran 23 procent.
  • Utsläppsreduktion: KPA Pension bygger vidare på det arbete som gjordes 2019 med det nya målet att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter med ytterligare 29 procent till 2025. De tillgångsslag som omfattas är aktier, företagsobligationer och fastigheter. Målet ska primärt nås via påverkansaktiviteter riktade mot respektive tillgång. Samtidigt kan avyttringar bli aktuellt i de fall KPA Pension – trots upprepade försök till påverkan – inte ser tillräcklig omställningsvilja eller -förmåga i linje med målen i Parisavtalet.
  • Främja gröna investeringars tillgänglighet: KPA Pensions mål fram till 2025 är att vidareutveckla sina relationer till emittenter och andra aktörer i primärmarknaden, för att på så vis främja tillgängligheten av gröna investeringsalternativ. Detta ska uppnås via bland annat dialogmöten och påverkansaktiviteter, i syfte att tydliggöra länken till hållbarhet i framtida investeringsprodukter samt uppmuntra fler aktörer i primärmarknaden till att skapa klimatanpassningsstrategier.

KPA Pension pressjour
+46 8 772 66 60
pressjour@kpa.se

KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget i kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepensioner tryggt och hållbart åt drygt 2 miljoner kunder och administrerar tjänstepension åt kommuner, regioner och kommunala bolag.

Prenumerera

Media

Media