Tredje kvartalet 2021: KPA Pension fortsätter att öka förvaltat kapital och premier

Report this content

Under årets tre första kvartal har KPA Pension stärkt sin finansiella ställning ytterligare genom framgångsrikt förvaltat kapital och ökad solvensgrad. 

- Jag är glad över att vi fortsätter att leverera en bra och hållbar avkastning till KPA Pensions kunder, de som har stått i frontlinjen under pandemin. Jag är också stolt över att vi inte heller gör avkall på det ansvar det innebär att förvalta kommun- och regionanställdas pengar på ett hållbart sätt, säger Camilla Larsson, vd KPA Pension. 

Händelser under tredje kvartalet 

  • KPA Pension ökar innehavet i fastigheter genom tomträtten Gångaren 10 på Kungsholmen i Stockholm. 
  • KPA Pension har även investerat 1,8 miljarder kronor i fonden PCP Transition. Fonden ska finansiera företag som antingen har ställt om, eller är på väg att ställa om, till hållbara affärsmodeller.  
  • KPA Pension ökar sitt ägande i Heimstaden Bostad med 8 miljarder kronor. 

Ökande premievolym  

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring AB uppgick till 15,2 miljarder kronor för de första tre kvartalen 2021, något högre än motsvarande period föregående år som uppgick till 14,8 miljarder kronor.  

Förvaltat kapital och solvensgrad ökar 

Förvaltat kapital och solvensgraden fortsätter att stärkas under årets tredje kvartal. Förvaltat kapital i KPA Pensionsförsäkring AB har ökat till 251 miljarder kronor, jämfört med 218 miljarder kronor under motsvarande period föregående år. Totalavkastning uppgick till 8,2 procent vilket är högre än motsvarande period föregående år som uppgick till 2,3 procent. Avkastningen för den premiebestämda delen uppgick till 8,6 procent. Solvensgraden fortsätter att stärkas och uppgår nu till 195 procent jämfört med 167 procent efter tredje kvartalet föregående år. 

Hållbarhet rapporteras kvartalsvis för KPA Pension  

KPA Pension rapporterar egna hållbarhetsdata kvartalsvis sedan andra kvartalet 2020. Det omfattar koldioxidavtryck för den egna verksamheten, koldioxidutsläpp från aktieportföljerna och energiförbrukningen i Folksamgruppens fastigheter, och är en del i vårt arbete i Nettonollalliansen. 

Både koldioxidutsläppet i den egna verksamheten och koldioxidavtrycket i aktieportföljen fortsätter att minska.  

Klimatindikator  TCFD indikator-namn  Q3 2021  Q2 2021  Q1 2021  2020  2019  2018 
Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1)  6,8  7,0  11,5  44,6   65  104 
Energiförbrukning i  fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm)  97,1  97,2  99,4  101,6 3)  109,5  113 
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldoxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2)  Weighted average  5,9  6,1  6,7  7,1  7,6  10,9 

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.
2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp.
Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattar utsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK. 
3) Nedgången beror till stor del på förvärv av fastigheten Pelaren samt energiinvesteringar och energiåtgärder under året. 

KPA Pension pressjour
+46 8 772 66 60
pressjour@kpa.se

KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget i kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepensioner tryggt och hållbart åt drygt 2 miljoner kunder och administrerar tjänstepension åt kommuner, regioner och kommunala bolag.