Krona Public Real Estate AB bokslutskommuniké 25 januari – 30 juni 2021

Report this content

Perioden 25 januari – juni 20211

  • Hyresintäkterna uppgick till 17 152 tkr
  • Driftnettot uppgick till 16 381 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 95,5 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 379 tkr
  • Periodens resultat uppgick till 48 509 tkr motsvarande 10,8 kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30 051 tkr
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-06-30 till 1 349 727 tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,8 ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 64,6 %
  • EPRA NRV uppgick till 107,9 kr
  • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,2 %

1Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021 varför bolaget bedömt att särredovisning av det sista kvartalet inte bidrar till ökat värde för läsaren

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

ingeborg.magnusson@kronapublic.se

Oskar Wigsén, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

oskar.wigsen@kronapublic.se

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com