Kungsleden avyttrar fastighet med bostadsutvecklingspotential i Örebro

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Målaren 17 i Örebro. Avyttringen är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.

Fastigheten Målaren 17 är en del av kvarteret Målaren i centrala Örebro. På fastigheten finns en byggnad om 9 340 kvm som inrymmer ett före detta tryckeri. Sedan tryckeriverksamheten avvecklades 2015 har stora delar av fastigheten varit vakant. Kungsleden har tillsammans med Örebro kommun utvecklat fastigheten för framtida bostadsexploatering med en byggrättspotential som bedöms uppgå till 30 000–40 000 kvm bruttoarea. Köpeskillingen uppgår initialt till 43,5 Mkr före avdrag för latent skatt, vilket är i nivå med fastighetens bokförda värde. Fastigheten kommer att frånträdas i augusti 2017 och eftersom den är helt vakant påverkar transaktionen inte driftnettot. När detaljplanen har vunnit laga kraft utgår en tilläggsköpeskilling som bedöms uppgå till 130 Mkr före avdrag för latent skatt. Köpeskillingen motsvarar ett byggrättspris om 5 400 kr/kvm bostadsbruttoarea. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 24/4 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar: