Kungsleden refinansierar lån och förlänger kapitalbindningen till sänkt lånekostnad

Kungsleden AB (publ) har refinansierat banklån om 1 340 Mkr genom att uppta ett långfristigt lån via Realkredit Danmark som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank. Realkredit Danmark refinansierar utlåningen genom emission av realkreditobligationer som har en AAA- rating av Standard & Poor's.

Kungsleden erhåller ett kreditlöfte med 20 års löptid som finansieras genom att Realkredit Danmark emitterar säkerställda obligationer. Genom transaktionen förlänger Kungsleden kapitalbindningen på sin samlade upplåning från 2,9 år till 4 år och sänker samtidigt lånekostnaden.

Kungsledens kostnad för lånet utgörs av Realkredit Danmarks egen upplåningskostnad för obligationen plus en årlig fast avgift. Obligationen löper med en kupongränta om Stibor 90 dagar + en kreditmarginal om 30 räntepunkter. Eftersom obligationen inte har något räntegolv vid noll när Stibor är negativ får Kungsleden i praktiken ett avdrag på den fasta avgiften så länge Stibor-räntan (idag omkring -0,50 procent) fortsätter att vara mer negativ än kreditmarginalen är positiv (+0,30 procent). Kungsledens årliga kostnadsbesparing uppskattas till f n 7 Mkr jämfört med det banklån som refinansieras.

Underliggande obligation förfaller per oktober 2019 och refinansieras därefter till då gällande villkor på obligationsmarknaden. Vid detta tillfälle kan Kungsleden välja att fortsätta att låna via Realkredit Danmark eller återköpa utestående obligation till kurs 100 procent (pari).

”Samtidigt som Kungsleden får ett mycket långt kreditlöfte sänker vi den årliga lånekostnaden med cirka 7 Mkr. Även om priset på upplåningen kan förändras när underliggande obligation refinansieras borgar den höga kreditvärdigheten i Realkredit Danmarks obligationer för att denna finansieringsform långsiktigt kommer vara ett attraktivt alternativ”, säger Anders Kvist, vice verkställande direktör och ekonomi-/finansdirektör.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Sandell, Finanschef | tfn 08-503 052 95 | fredrik.sandell@kungsleden.se

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 25/10 2016 kl. 07.00 

Kungsleden äger, förvaltar och utvecklar kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. Vi skapar värde genom att tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt läge och till rätt pris. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i kluster som berikar människors arbetsdag. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna.

Taggar: