Kungsledens årsredovisning för 2012

Kungsledens årsredovisning för 2012 har offentliggjorts och finns tillgänglig på företagets webbplats, www.kungsleden.se/rapporter.

Den tryckta versionen av årsredovisningen skickas med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 14. Årsredovisningen kan även beställas via www.kungsleden.se/rapporter eller på telefon 08-503 052 00.

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/3 2013 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.

Taggar: