Förändring av antal aktier och röster i Lundbergs

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman den 12 april 2018 om fondemission 1:1.

I maj 2018 genomfördes fondemissionen.

Före fondemission uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 124 000 000, fördelat på 48 000 000 aktier av serie A och 76 000 000 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 556 000 000.

Genom fondemissionen ökade antalet aktier med 48 000 000 aktier av serie A och 76 000 000 aktier av serie B.

Det totala antalet aktier i Lundbergs per den 31 maj 2018 uppgår därmed till 248 000 000, varav 96 000 000 aktier av serie A och 152 000 000 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 1 112 000 000.

Aktiekapitalet uppgår till 2 480 000 000 kronor.

Stockholm den 31 maj 2018

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Kontaktperson
Lars Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, 0709-21 65 04

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 klockan 8.45.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.