Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, onsdagen den 3 april 2019 kl. 14.00.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 28 mars 2019, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast torsdagen den 28 mars 2019.

Anmälan skall ske antingen:
– per bolagets hemsida www.lundbergforetagen.se
– per e-post till anmalan@lundbergs.se varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.
– per telefon 011-21 65 00, eller
– skriftligen till L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon, personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i samband med anmälan. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste uppvisas vid årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.lundbergforetagen.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att äga rätt att delta på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 28 mars 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD: s anförande.
8. Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelse¬ledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.
16. Stämmans avslutande.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
(punkt 2 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att styrelsens ordförande Mats Guldbrand väljs till ordförande vid stämman.

UTDELNING
(punkt 9c på föredragningslistan)
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 3:20 kronor per aktie.
Som avstämningsdag föreslår styrelsen fredagen den 5 april 2019. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 10 april 2019.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN
(punkt 10, 11, 12 och 13 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars Pettersson. Vidare föreslås Mats Guldbrand bli omvald till styrelsens ordförande.

Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 520 000 kronor, varav 840 000 kronor till ordföranden och 280 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

Styrelsen föreslår att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning. Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har meddelat bolaget att man står bakom styrelsens förslag.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
(punkt 14 på föredragningslistan)
Styrelsens förslag är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att för ledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledningen även kunna erhålla bonus, vilken skall vara baserad på resultat- och lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET
(punkt 15 på föredragningslistan)
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14 och 15 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 9c och 15 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lundbergforetagen.se senast onsdagen den 13 mars 2019.

Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 248 000 000, varav 96 000 000 aktier av serie A och 152 000 000 aktier av serie B. Aktie av serie A har tio röster och aktie av serie B har en röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 112 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) (organisationsnummer 556056-8817, med säte i Stockholms kommun) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman.

Stockholm i februari 2019
STYRELSEN

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.