Lundbergs årsstämma

Report this content

Lundbergs årsstämma fastställde på torsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2017 till 6:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 16 april 2018 och utbetalningsdag är den 19 april 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars Pettersson. Mats Guldbrand omvaldes till styrelsens ordförande. KPMG AB valdes till revisor för en mandattid om ett år.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 430 000 kronor, varav 810 000 kronor till ordföranden och 270 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, innebärande att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras, samt om fondemission 1:1, genom vilken bolagets aktiekapital ökas med 1 240 mnkr till 2 480 mnkr med utgivande av 48 miljoner nya aktier av Serie A och 76 miljoner aktier av serie B. Varje befintlig aktie av serie A skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie A och varje befintlig aktie av serie B skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie B. Efter fondemissionen kommer det totala antalet aktier att vara 248 miljoner, varav 96 miljoner aktier av serie A och 152 miljoner aktier av serie B. Avstämningsdag för fondemissionen är den 15 maj 2018.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 10 april 2018 uppgick till 600 kronor per aktie, att jämföra med 608 kronor per aktie den 31 december 2017.

Stockholm den 12 april 2018

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar