Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på tisdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2008 till 6:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 3 april 2009 och utbetalningsdag är den 8 april 2009.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Lennart Bylock, Mats Guldbrand, Tom Hedelius, Fredrik Lundberg, Sten Peterson och Christer Zetterberg samt nyvaldes Carl Bennet. Till ny styrelsesuppleant valdes Katarina Lundberg. Mats Guldbrand valdes till styrelsens ordförande.
Carl Bennet är 57 år och civilekonom. Han är bland annat styrelseordförande och huvudägare i de börsnoterade företagen Getinge och Elanders samt i den helägda industri- och handelskoncernen Lifco. Katarina Lundberg är 27 år och civilekonom. Hon har bland annat arbetat med investeringsstrategi och makroekonomi i företagen ISI och Strategas, New York.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med 1 500 000 kronor, varav 350 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören, samt 100 000 kronor till styrelsesuppleanten.

I enlighet med styrelsens förslag fattades dessutom beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Innehavet av egna B-aktier uppgår för närvarande till 145 483 aktier, motsvarande 0,2 procent av samtliga aktier.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling. Under den senaste tioårsperioden har Lundbergsaktiens totalavkastning i genomsnitt varit 16 procent. Detta kan jämföras med marknadens avkastningsindex som under samma period varit 3 procent per år.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 27 mars 2009 uppgick till 334 kronor per aktie, att jämföra med 356 kronor per aktie den 31 december 2008.


Stockholm den 31 mars 2009

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl. 15:30.

Prenumerera

Dokument & länkar