Lundbergs delårsrapport för januari - mars 2018

• Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2018 till 75,3 mdkr (304 kronor per aktie) jämfört med 75,4 mdkr (304 kronor per aktie) den 31 december 2017. Omräkning av värde per aktie har skett med hänsyn till genomförd fondemission.
Den 18 maj 2018 var motsvarande värde 75,9 mdkr (306 kronor per aktie).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 325 mnkr (5 456).

• Resultat efter finansiella poster blev 2 608 mnkr (3 737). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 1 751 mnkr (2 991).

• Koncernens resultat efter skatt blev 2 117 mnkr (3 314) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 721 mnkr (585).

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 11,26 kronor (22,01). Omräknat med hänsyn till genomförd fondemission efter periodens utgång uppgår resultat per aktie till 5,63 kronor (11,00).

• Beslutad fondemission 1:1 genomförd den 15 maj 2018.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.