Lundbergs delårsrapport januari - juni 2019

Report this content

• Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2019 till 84,8 mdkr (342 kronor per aktie) jämfört med 71,4 mdkr (288 kronor per aktie) den 31 december 2018. Den 23 augusti 2019 var motsvarande värde 83,8 mdkr (338 kronor per aktie).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 387 mnkr (10 649).

• Resultat efter finansiella poster blev 8 471 mnkr (5 995). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 6 411 mnkr (3 400).

• Koncernens resultat efter skatt blev 7 424 mnkr (5 901) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1 454 mnkr (2 263).

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 24,07 kronor (14,67).

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 klockan 12:45 CET.