Lundbergs delårsrapport januari - mars 2019

• Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2019 till 80,8 mdkr (326 kronor per aktie) jämfört med 71,4 mdkr (288 kronor per aktie) den 31 december 2018. Den 24 maj 2019 var motsvarande värde 81,7 mdkr (330 kronor per aktie).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 615 mnkr (5 325).

• Resultat efter finansiella poster blev 4 902 mnkr (2 608). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 4 093 mnkr (1 751).

• Koncernens resultat efter skatt blev 4 451 mnkr (2 117) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 612 mnkr (721).

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 15,48 kronor (5,63).

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.