Lundbergs delårsrapport januari - september 2018

Report this content

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2018 till 79,0 mdkr (319 kronor per aktie) jämfört med 75,4 mdkr (304 kronor per aktie) den 31 december 2017. Den 20 november 2018 var motsvarande värde 72,1 mdkr (291 kronor per aktie).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 420 mnkr (15 587).
  • Resultat efter finansiella poster blev 8 822 mnkr (9 145). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till
    5 486 mnkr (5 993).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 8 360 mnkr (7 771) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 879 mnkr (2 067).

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till  22,10 kronor (23,00).