Lundbergs delårsrapport januari - september 2021

Report this content
 • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2021 till 120,5 mdkr (486 kronor per aktie) jämfört med 110,7 mdkr (446 kronor per aktie) den 31 december 2020. Den 22 november 2021 var motsvarande värde 128,8 mdkr (519 kronor per aktie).
   
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 18 668 mnkr (14 667).
   
 • Resultat efter finansiella poster blev 9 421 mnkr (2 205) där resultat från andelar i intresseföretag utgör 2 675 mnkr (611). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 7 180 mnkr (3 501).
   
 • Koncernens resultat efter skatt blev 8 089 mnkr (1 863) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 087 mnkr (426).
   
 • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 24,20 kronor (5,80).

Kontaktpersoner: 
Lars Johansson, CFO
Fredrik Lundberg, VD 

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för offentliggörande den 24 november 2021 klockan 15:00 CET.
 

L E Lundbergföretagen AB
+46 8-463 06 00
information@lundbergs.se

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.