Lundbergs substansvärde per 3 april 2017

I sitt tal vid dagens årsstämma i Lundbergs kommer VD Fredrik Lundberg redovisa ett beräknat substansvärde efter uppskjuten skatt per den 3 april 2017 på 563 kronor per aktie, att jämföra med 546 kronor per aktie den 31 december 2016.

Lundbergs årsstämma äger rum idag, onsdagen den 5 april kl. 14.00 på Grand Hôtel, Stockholm.

Stockholm den 5 april 2017

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Denna information är sådan som L E Lundbergföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationsdirektör Roger Ekströms försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08.30 CET.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.