Publicering av Lundbergs års- och hållbarhetsredovisning 2017

L E Lundbergföretagen AB:s Års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.lundbergforetagen.se.

Den tryckta publikationen distribueras med början vecka 11 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta.

Årsredovisningen kan även beställas på hemsidan under ”Investor relations”.

Stockholm den 5 mars 2018

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Lars Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, 011 – 21 65 00.

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades, genom kommunikationsdirektör Roger Ekströms försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018 klockan 15.15.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.