Sista dag för handel i Lundbergsaktien inklusive rätt att erhålla aktier i fondemissionen

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman den 12 april 2018 om fondemission 1:1 med avstämningsdag den 15 maj 2018.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen tilldelas en (1) ny aktie utan kostnad, varvid varje befintlig aktie av serie A ger rätt till en ny aktie av serie A och varje befintlig aktie av serie B ger rätt till en ny aktie av serie B. När fondemissionen är genomförd kommer antalet aktier att fördubblas, vilket innebär att priset per aktie kan förväntas minska till hälften. Sista dag för handel i Lundbergsaktien inklusive rätt att erhålla aktier i fondemissionen är den 11 maj 2018. Efter genomförd fondemission kommer antalet aktier i bolaget uppgå till 248 000 000, varav 96 000 000 aktier av serie A och 152 000 000 aktier av serie B, och aktiekapitalet uppgå till 2 480 000 000 kronor.

Det krävs ingen åtgärd av aktieägare för att aktieinnehavet ska ändras. De nya aktier som emitteras genom fondemissionen kommer automatiskt att registreras på samma VP-konto/depå där en aktieägares befintliga aktier i bolaget är registrerade.

Lundbergsaktien handlas från och med den 14 maj 2018 exklusive rätt att delta i fondemissionen.

Ytterligare information om fondemissionen finns på bolagets hemsida: www.lundbergforetagen.se under menyn Bolagsstyrning/ Årsstämma 2018.

Stockholm den 11 maj 2018

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Lars Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, 011 – 21 65 00.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.