Delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - September 2002 Koncernens verksamhet i sammandrag Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 4,6 MSEK (1,6 MSEK för samma period 2001). Kostnaderna uppgick under perioden till 8,3 MSEK (14,3 MSEK), inklusive "av- och nedskrivningar på materiella och imateriella anläggningstillgångar" om -1,2 MSEK . Resultatet före skatt uppgick till -3,8 MSEK (-12,3 MSEK). Dessa siffror är dock missvisande för framtiden, eftersom stora förändringar har skett. Under tredje kvartalet har förändringen av ConNova verksamhet fortsatt och i stort sett avslutats. Basen för ConNovas verksamhet är idag Labs2s tjänsteinfrastruktur Brikks. Nu kompletterad med Billiant produkten (som byter namn till BGB - Brikks Generic Billing) för betalningstjänster, erbjuder en komplett digital tjänsteinfrastruktur för bredbandsaktörer. ConNova Group ABs namnändring till Labs2 Group AB beräknas vara registrerad inom kort. Följande större strukturförändringar har genomförts under 2002: · ConNova Systems AB försattes i april i likvidation och senare i konkurs · Labs2 i Lund AB förvärvades i maj. · ConNova TVX AB såldes i augusti. De nya ägarna har uttalat att de ämnar fortsätta satsa på TVX verksamhet i Motala. Ett samarbetsavtal har tecknats gällande köp av TVX tjänster som komplement till Labs2s kunderbjudande. · Dotterbolaget Startskottet U 2030 AB såldes under September. I denna överföring inkluderades en parrallel licens av Billiant programvaran (dock med vissa restriktioner på hur köparen får använda programvaran). · Alla rättigheter till ConNovas produkt AccessManager såldes i Augusti. En parrallell licens till ConNovas produkt BizManager såldes i Augusti. Detta innebär att antalet anställda vid periodens utgång skjunkit till 22 personer (varav 17 personer i Labs2 i Lund AB), vilket skall jämföras med 40 personer (exklusive Labs2 i Lund) vid motsvarande tidpunkt förra året. Den ihållande svaga utvecklingen inom branschen har medfört att försäljningen under perioden, trots ett antal tecknade order, inte har nått budgeterade volymer. Detta gör att styrelsen ej längre tror att verksamheten kan fortsätta utan en kapitalinjektion. Därför har det kallats till en extra bolagsstämma den 8 november för att möjliggöra en emission av maximalt 23,800,000 för 30 öre styck. En mindre del av denna emission behövs för att täcka åtaganden i "det gamla ConNova", men den största delen är framåtriktad för att finansiera Labs2 i Lunds verksamhet. Bolagets ledning kan i och med att denna förvandling är genomförd fullt ut koncentrera sig på att utveckla företagets produkterbjudanden. Lönsamhet kommer även fortsättningsvis ges högsta prioritet, med en kombination av fortsatt kraftigt minskade kostnader och ökade intäkter. Ambitionen att kontinuerligt minska de negativa månadsresultaten för nå lönsamhet på månadsbasis senast under första halvåret 2003 kvarstår. Under perioden juli till september har Labs2 i Lund levererat tjänster och/eller mjukvara till bl.a. följande kunder: · HSB Skåne. Under perioden har ett avtal gällande Ti Brikks 2.7 ASP tecknats med HSB Skåne. Den första installationen är av begränsad storlek, men avtalet ger utrymme för ett större samarbete. HSB Skåne omfattar cirka 22 000 lägenheter och har valt Brikks bland annat därför att systemet ger möjlighet till ökad konkurrens mellan olika leverantörer av innehåll och tjänster. I den aktuella installationen i Lund får HSB´s hyresgäster äkta 10 mb/s för 250 SEK per månad. · Ulricehamnsenergi. Under perioden har avtal gällande Ti Brikks 2.7 ASP tecknats med Ulricehamnsenergi. Avtalet är flerårigt och gäller en projekterad utbyggnad till alla orter inom kommunen. Projektet är i flera avseenden unikt, t.ex. är detta det första skarpa nätet som går drift som har fått del av de sk "bredbandspengarna" från näringsdepartementet. Detta innebär att Ti Brikks 2.7 ASP är godkänt enligt de hårda krav som ställs kring b la operatörsneutralitet. Resultat och likviditet Intäkterna för niomånadsperioden uppgick till 12,9 MSEK (10,5 MSEK), varav 2,6 MSEK hänförs till ConNova Systems AB och 4,1 MSEK till TVX AB. Resultatet före skatt i koncernen uppgick till -21,1 MSEK (-34,7 MSEK). Årets resultat i moderbolaget har belastats med en nedskrivning av aktier i dotterbolag om 6,7 MSEK. Den extra nedskrivningen motiveras av en ändrad värdering av dotterbolagen i samband med pågående omstrukturering. Denna omvärdering har även föranlett en extra nedskrivning av koncernmässig goodwill om 5,2 MSEK i koncernens resultaträkning. Periodens resultat för koncernen exklusive nedskrivning av goodwill uppgår till -15,9 MSEK (-47,8 MSEK). Effekterna på moderbolagets resultat- och balansräkning av beslutet att sätta dotterbolaget ConNova Systems AB i likvidation är redovisade i årsredovisningen (per 2001-12-31) varför detta inte påverkar periodens räkenskaper. ConNova Systems AB:s och ConNova TVX AB:s resultaträkningar för perioden fram till konkursdagen respektive avyttringsdagen har konsoliderats i delårsrapporten för koncernen. Detta tillsammans med att ConNova Systems AB efter konkursen inte längre är ett dotterbolag påverkar utvecklingen av koncernens eget kapital vilket redovisas i posten "Förändrad koncernstruktur". Likvida medel i koncernen per den 31 september uppgår till 1,4 MSEK. Bolagets kostnadsmassa har fortsatt att sänkas väsentligt under tredje kvartalet, en utveckling som även förväntas fortsätta även under följande två kvartal. Kassan har stärkts under tredje kvartalet genom försäljningen av ConNova TVX AB som fullföljdes under september. Styrelsen har dessutom vid en extra bolagsstämma den 7 augusti bemyndigats att genomföra nyemission om maximalt 15 miljoner nya aktier. Styrelsen har även kallat till en extra bolagsstämma den 8 november där stämman, på förslag från ett antal aktieägare, förväntas besluta om en riktad nyemission om maximalt 23 800 000 nya aktier till en emissionskurs om 0,30 SEK per aktie. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation nr 20, Delårsrapporter. Bolaget följer i övrigt de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen. Värderingen av bolagens och koncernens balansräkningar baseras på fortlevnadsprincipen vilket dock förutsätter att moderbolaget tillförs ytterligare minst 4.000 MSEK genom den föreslagna nyemissionen som en extra bolagsstämma ska fatta beslut om den 8 november 2002. Organisation Antalet anställda var vid periodens utgång 22 personer, varav 17 personer i Labs2 i Lund AB, vilket skall jämföras med 40 personer vid motsvarande tidpunkt förra året. Omstrukturering och Nyemission Vid en extra bolagsstämma den 7 augusti 2002 beslutades bland annat följande: · Antagande av ny bolagsordning. Beslutet innebär att bolagets firma ändras från ConNova Group AB till Labs2 Group AB samt att de i bolagsordningen angivna gränserna för bolagets tillåtna aktiekapital höjs från att vara mellan 8 och 32 miljoner kronor till att vara mellan 10 och 40 miljoner kronor. · Bemyndigande för styrelsen att, intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 15 000 000 nya aktier. Detta beslut skall kunna innehålla villkor om att betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning eller eljest med annan egendom än pengar. Händelser efter periodens utgång Styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 8 november 2002, för att behandla ett förslag till riktad nyemission. På grund av tidsbrist och med hänsyn till bolagets finansiella situation är det styrelsens uppfattning att en emission med företrädesrätt för aktieägarna inte är ett realistiskt alternativ. Ett antal aktieägare - Northzone III AS, Northzone Ventures III AS, Venture Partners Multimedia Fund III (Delaware) L.P., Jonas Birgersson, Ken Ceder, Staffan Ericsson, Anders Ericsson, WireEdge BVBA samt Dawn Investment AB har föreslagit extra bolagsstämma i Bolaget att besluta att Bolagets aktiekapital skall ökas från 12.565.887 kronor och 50 öre till högst 24.465.887 kronor och 50 öre genom emission av högst 23.800.000 nya aktier, envar om nominellt 50 öre. För emissionen förslås följande villkor gälla: · För varje nytecknad aktie skall överkursfonden sättas ned med 20 öre för överföring till Bolagets aktiekapital i enlighet med 4 kap 1 § 4 st aktiebolagslagen. · Betalning om 30 öre per tecknad aktie skall erläggas med pengar senast den 10 december 2002. Rätt att teckna nya aktier skall bland annat tillkomma Northzone III AS, Northzone Ventures III AS, Venture Partners Multimedia Fund III (Delaware) L.P., Jonas Birgersson, Ken Ceder, Anders Ericsson, Peter Lindell, WireEdge BVBA, Ingvar Bladh, Krister Nilsson, SP Uthyrnings AB, Warehouse Magasinet i Motala AB, Koncept Kapital AB, Fantasiutveckling, Interium HB och JE Fiske Management AB. Styrelsen har desuutom möjlighet att besluta om tilldelning till ett fåtal institutionella investerare. Bolaget har förfallna skulder till bland annat vissa av de teckningsberättigade. Teckningslikviden kommer delvis att användas för att lösa dessa lån. Med anledning av den osäkerhet som föreligger om bolagets ekonomiska situation och i avvaktan på en finansiell lösning har Stockholmsbörsen beslutat att handeln i bolagets aktier fortsättningsvis skall ske på O- listans observationsavdelning från och med den 24 oktober 2002. Resten av året ConNova har tagit en tydlig position på marknaden gällande tjänsteinfrastruktur för bredbandsaktörer. Ambitionen är att aggresivt marknadsföra en komplett digital tjänsteinfrastruktur bestående av produktkombinationen Brikks och BGB (fd Billiant) mot bredbandsaktörer i allmänhet och stadsnätsoperatörer i synnerhet. Lönsamhet kommer att ges högsta prioritet, med en kombination av fortsatt kraftigt minskande kostnader och ökade intäkter. Det är styrelsens nuvarande bedömning att befintilig finansiering finansiering är otillräcklig. Om den emission som planeras tecknas, är det styrelsens uppfattning att finasieringen skall täcka förväntat kapitalbehov fram till positivt kassaflöde, förutsatt att försäljningen når budgeterade volymer. Lönsamhet förväntas uppnås på månadsbasis under första halvåret 2003. Motala den 7 november 2002 Styrelsen ConNova Group AB (publ) u.n.ä. till Labs2 Group AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01370/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01370/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar