Nytt datum för Labs² Group AB:s fortsatta bolagsstämma

Styrelsen i Labs² Group AB har beslutat att flytta den fortsatta bolagsstämman från tidigare kommunicerat datum, den 4 juni 2008, till den 30 juni 2008 på grund av att fel avstämningsdag uppgivits i kallelsen. Ny kallelse kommer att publiceras inom kort.

Om fel avstämningsdag uppgivits i kallelse till bolagsstämma kan beslut som fattas på bolagsstämman klandras enligt aktiebolagslagen. Styrelsen för Labs² Group AB har därför beslutat att senarelägga den fortsatta bolagsstämman och utfärda en ny kallelse. Senareläggningen av den fortsatta bolagsstämman innebär visserligen att tidsfristen för fortsatt bolagsstämma på åtta veckor efter årsstämman överskrids. Styrelsens bedömning är emellertid, med hänsyn till att formellt fel föreligger i tidigare utfärdad kallelse, att senareläggning är det alternativ som står till buds.

Styrelsens beklagar det inträffade och kommer att se över sina rutiner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar