• news.cision.com/
  • Lackarebäck Holding AB/
  • Lackarebäck Holding AB offentliggör erbjudandehandling avseende kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Lackarebäck Holding AB offentliggör erbjudandehandling avseende kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Lackarebäck Holding AB, org.nr 556864-1475, (nedan ”Lackarebäck” eller ”Budgivaren”) offentliggör härmed en erbjudandehandling avseende det kontanta budpliktsbud som Budgivaren lämnat den 22 mars 2019 klockan 08.30 i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”) till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), org.nr 556229-2820, (”Slottsviken”) att överlåta samtliga A- och B-aktier i Slottsviken tillBudgivaren (”Erbjudandet”).

Slottsvikens aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (”Spotlight Stock Market” eller ”Spotlight”). Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”) är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Såsom vederlag erbjuder Budgivaren 0,59 kronor för varje utestående A- eller B-aktie i Slottsviken som inte redan ägs av Budgivaren. Det erbjudna vederlaget för aktierna kommer att justeras om Slottsviken genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning och värdeöverföring.

Erbjudandehandlingen samt anmälningssedlar som inte är förtryckta finns tillgängliga på Lackarebäcks och Aktieinvests respektive hemsidor (www.lackareback.se och www.aktieinvest.se). En förtryckt anmälningssedel, en informationsbroschyr samt ett förfrankerat svarskuvert distribueras till de som är direktregistrerade aktieägare i Slottsviken. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla erbjudandehandling, broschyr eller förtryckt anmälningssedel. Accept av Erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Tidplan för Erbjudandet

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 24 april 2019 till och med den 22 maj 2019. 

Observera att anmälningssedeln måste vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 22 maj 2019. Anmälan som skickas med post måste därvid sändas i god tid för att kunna vara Aktieinvest tillhanda till dess.

Utbetalning av likvid beräknas kunna ske omkring den 14 maj 2019 för accepter inkomna 24 april 2019 – 7 maj 2019 och omkring den 29 maj 2019 för accepter inkomna 8 maj 2019 – 22 maj 2019.

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av redovisningen av likvid till de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden för Erbjudandet kommer att offentliggöras av Budgivaren genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Offentliggörande av utfall kommer att ske genom pressmeddelande snarast möjligt efter acceptperiodens slut och beräknas ske omkring den 24 maj 2019.

Tillämplig lag, tvister m.m.

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans.

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för aktieägares räkning) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med jurisdiktionens lagar och regleringar.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) i eller till framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna.

Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna. Budgivaren kommer inte att utbetala vederlag enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna.

Ytterligare information om Erbjudandet

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2019, klockan 08.25.

Ytterligare information om Erbjudandet, inklusive erbjudandehandling, finns tillgänglig finns tillgänglig på Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se och på Lackarebäcks webbplats www.lackareback.se.Vid frågor om Erbjudandet vänligen kontakta Aktieinvest på telefonnummer 08‑50651795. Frågor om Erbjudandet kan även riktas till Fredrik Österberg på Lackarebäck Holding AB, telefon: 018-19 49 50, eller e-post budpliktsbud@lackareback.se.

LACKAREBÄCK HOLDING AB

För ytterligare information, kontakta:

Jakob Österberg
Tel +46(0)18-19 49 50
E-post: jakob.osterberg@lackareback.se

Lackarebäck Holding AB
Kyrkogatan 24
411 15 Göteborg
E-post: info@lackareback.se 

Denna information är sådan information som Lackarebäck Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl. 08.25 CET.

Taggar: