Lackarebäck Holding AB offentliggör utfall av kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Lackarebäck Holding AB, org.nr 556864-1475, (nedan ”Lackarebäck” eller ”Budgivaren”) offentliggör härmed utfallet av det kontanta budpliktsbud som Budgivaren lämnat den 22 mars 2019 klockan 08.30 i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”) till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), org.nr 556229-2820, (”Slottsviken”) att överlåta samtliga A- och B-aktier i Slottsviken tillBudgivaren (”Erbjudandet”). Såsom vederlag erbjuder Budgivaren 0,59 kronor för varje utestående A- eller B-aktie i Slottsviken som inte redan ägs av Budgivaren.

Slottsvikens aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (”Spotlight Stock Market” eller ”Spotlight”). Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”) är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. 

Acceptperioden för Erbjudandet löpte fram till och med den 22 maj 2019. Styrelsen i Budgivaren har beslutat att inte förlänga acceptperioden.

Utfall av Erbjudandet

Vid acceptperiodens utgång den 22 maj 2019 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Slottsviken som representerade 1 415 796 A-aktier och 5 776 296 B-aktier. De inkomna accepterna motsvarar cirka 21,24 procent av aktiekapitalet och cirka 25,11 procent av rösterna i Slottsviken. Bortsett från koncerninterna omflyttningar har Budgivaren inte förvärvat ytterligare aktier i Slottsviken utanför Erbjudandet.

Lackarebäck äger tillsammans med närstående därefter 3 395 474 A-aktier och 9 806 417 B-aktier i Slottsviken, vilket motsvarar cirka 39,00 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 55,12 procent av totalt antal utestående röster i Slottsviken. 

Vidare har Lackarebäck genom närstående lånat ut ytterligare 90 000 B-aktier till tredje part. 

Utöver ovanstående innehav äger eller kontrollerar Budgivaren inte några ytterligare finansiella instrument i Slottsviken som medför en finansiell exponering motsvarande aktieinnehav i Slottsviken.

Utbetalning av vederlag

Utbetalning av likvid beräknas kunna ske omkring den 29 maj 2019 för accepter inkomna 8 maj 2019 – 22 maj 2019.

För accepter som inkom under perioden 24 april 2019 – 7 maj 2019 verkställdes utbetalning av vederlag den 14 maj 2019.

Vänligen notera att om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.

Tillämplig lag, tvister m.m.

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans.

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för aktieägares räkning) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med jurisdiktionens lagar och regleringar.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) i eller till framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna.

Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna. Budgivaren kommer inte att utbetala vederlag enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från framförallt Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien eller Förenta staterna.

Ytterligare information om Erbjudandet

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2019, klockan 08.30.

Ytterligare information om Erbjudandet, inklusive erbjudandehandling, finns tillgänglig på Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se och på Lackarebäcks webbplats www.lackareback.se.Vid frågor om Erbjudandet vänligen kontakta Aktieinvest på telefonnummer 08‑50651795. Frågor om Erbjudandet kan även riktas till Fredrik Österberg på Lackarebäck Holding AB, telefon: 018-19 49 50, eller e-post budpliktsbud@lackareback.se.

LACKAREBÄCK HOLDING AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Österberg
Tel +46(0)18-19 49 50
E-post: jakob.osterberg@lackareback.se

Lackarebäck Holding AB
Kyrkogatan 24
411 15 Göteborg
E-post: info@lackareback.se. 

Denna information är sådan information som Lackarebäck Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna och enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 08.30 CET.