Delårsrapport 1 april - 30 juni 2002 (3 månader)

Report this content

LAGERCRANTZ GROUP Delårsrapport 1 april - 30 juni 2002 (3 månader) Nettoomsättningen minskade till 360 MSEK (589) på grund av ett fortsatt svagt marknadsläge med låg efterfrågan inom elektronik- och telekomindustrin. Kvartalets beställningsingång överstiger dock faktureringen för första gången på fem kvartal. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -2 MSEK (34). Jämförelsestörande poster uppgick till 0 MSEK (5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 MSEK (5). Koncernens soliditet ökade till 57 % (41). Ytterligare kostnadsanpassningar har genomförts under första kvartalet. Omkostnadsnivån i koncernen är tillsammans med vidtagna åtgärder från föregående räkenskapsåret sänkt med cirka 100 MSEK på årsbasis. Fortsatta satsningar inom industriell kommunikation, säkerhet och helhetslösningar för elektronikapplikationer. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen minskade till 360 MSEK (589). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -2 MSEK (34) med en rörelsemarginal om -0,6 % (5,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till -6 MSEK (38). I resultatet ingår valutaförluster om 5 MSEK (0) och jämförelsestörande poster med 0 MSEK (5). Resultatet efter skatt uppgick till -4 MSEK (27) vilket motsvarar -0,15 SEK per aktie (0,97). För den senaste 12-månadersperioden är motsvarande värden 23 MSEK respektive 0,85, att jämföra mot föregående verksamhetsår 54 MSEK respektive 1,96. Marknadssituationen präglas fortsatt av låg efterfrågan för koncernens huvudverksamhet och trots kraftfulla kostnadsreduktioner under föregående verksamhetsår har dessa inte kunna kompensera för den stora volymsänkningen. Beställningsingången har dock under första kvartalet överstigit faktureringen. I vissa av koncernens affärsenheter har ytterligare kostnadsanpassningar vidtagits för att motverka effekterna av konjunkturläget. Rörelseresultatet har under första kvartalet belastats med kostnaderna för dessa genomförda åtgärder. COMPONENTS Nettoomsättningen minskade till 202 MSEK (404). Delar av verksamheten från det tidigare verksamhetsområde Systems integrerades i Components per 1 april 2002. I jämförelsesiffran ingår verksamhet som avyttrades i mars 2002 med en omsättning om cirka 30 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (27). Ytterligare kostnadsanpassningar har genomförts under första kvartalet och effekten av dessa åtgärder kommer att påverka resultatet positivt under de kommande kvartalen. Inga tydliga signaler på en återhämtning av marknaden kan ses. Dock har divisionens satsning på tillväxt inom området industriell kommunikation utvecklats bra under perioden och området kommer redan i år att bidra positivt. Jämfört med avslutning- en på föregående räkenskapsår har dock beställningsingången under första kvartalet stabiliserats på en något högre nivå. PRODUCTION SERVICES Nettoomsättningen minskade till 46 MSEK (58) och rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (6). 2B-Electronics som är divisionens enhet inom helhetslösningar för elektronikapplikationer har under perioden tagit sitt första större projekt, men bidrar fortfarande negativt till divisionens resultat. Divisionen har en stark position med egen tillverkning av kundanpassade kablageprodukter i fabriker i Finland, Danmark och Sverige och med partners i Asien kring volymproduktion. COMMUNICATION Nettoomsättningen uppgick till 112 MSEK (127). Rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (0). Det inom konsultverksamheten vidtagna åtgärds- programmet har resulterat i en väsentligt förbättring av lönsamheten, och verksamheten uppvisar ett positivt resultat. Härutöver har divisionens verksamhet inom distribution av CAD-mjukvara utvecklats mycket positivt. Uppskjutningen av många större projekt har påverkat divisionens omsättning negativt under första kvartalet, men ett förbättrat resultat förväntas under andra kvartalet. DIVISIONER Nettoomsättning Rörelseresultat 3 mån 12 mån 3 mån 12 mån 2002/ 2001/ 2001/ 2002/ 2001/ 2001/ MSEK 2003 2002 2002 2003 2002 2002 Components 202 400 1261 -3 26 55 Production Services 46 63 198 0 6 9 Communication 112 126 524 0 1 14 Moderbolaget/koncernposte 0 0 0 1 1 3 r Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 5 0 KONCERNEN TOTALT 360 589 1983 -2 39 81 2002/2003 2001/2002 NETTOOMSÄTTNING - kvartalsuppgifter MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Components 202 252 295 310 404 Production Services 46 47 42 51 58 Communication 112 124 146 127 127 Moderbolaget/koncernp 0 0 0 0 0 oster KONCERNEN TOTALT 360 423 483 488 589 2002/2003 2001/2002 RÖRELSERESULTAT* MSEK Kv1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Components -3 7 8 13 27 Production Services 0 3 -1 1 6 Communication 0 1 6 7 0 Moderbolaget/koncernp 1 0 2 0 1 oster KONCERNEN TOTALT -2 11 15 21 34 .* exklusive jämförelsestörande poster April/ April/ KONCERNENS RESULTATRÄKNING Juni juni 12 mån t.o.m. 2002/ 2001/ 30/6 31/3 MSEK 2003 2002 2002 2002 Nettoomsättning 360 589 1754 1983 Rörelsens kostnader -362 -555 -1709 -1902 (varav avskrivningar) (-5) (-6) (-21) (-22) Jämförelsestörande poster 0 5 -5 0 RÖRELSERESULTAT -2 39 40 81 Finansiella intäkter och kostnader -4 -1 -5 -2 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -6 38 35 79 Skatter 2 -11 -12 -25 PERIODENS RESULTAT -4 27 23 54 Resultat per aktie, SEK -0,15 0,97 0,84 1,96 Resultat per aktie exkl. -0,15 0,85 0,98 1,96 jämförelsestörande poster, SEK Antal aktier efter periodens återköp 26 941 27 864 26 26 941 ('000) 941 Vägt antal aktier efter återköp ('000) 26 941 27 864 27 27 609 378 Utspädningseffekten till följd av personaloptionsprogrammet är marginell. KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK 2002 06 2001 06 2002 03 30 30 31 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 108 123 111 Finansiella anläggningstillgångar 27 31 26 Varulager 240 386 243 Kortfristiga fordringar 293 441 326 Likvida medel 188 198 172 SUMMA TILLGÅNGAR 856 1179 878 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 488 481 484 Räntebärande skulder och avsättningar 120 281 128 Icke räntebärande skulder och avsättningar 248 417 266 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 856 1179 878 3 mån Helår KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS MSEK 2002/ 2001 2001/ 2003 / 2002 2002 Den löpande verksamheten före -1 36 38 rörelsekapitalförändringar Förändringar i rörelsekapital 27 -31 120 Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 5 158 Investeringar i dotterföretag och andra 0 0 0 affärsenheter Investeringar i övriga anläggningstillgångar -2 -4 -12 netto KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERING 24 1 146 Finansieringsverksamheten -8 0 -170 PERIODENS KASSAFLÖDE 16 1 -24 Likvida medel vid årets början 172 196 196 Kursdifferens i likvida medel 0 1 0 Likvida medel vid periodens slut 188 198 172 Förändring av eget kapital MSEK apr - jun 2002 Belopp vid periodens 484 ingång Periodens 8 omräkningsdifferens Periodens resultat -4 Belopp vid periodens 488 utgång NYCKELTAL 3 mån 12 mån tom SEK 2002/ 2001/ 30/6 31/3 2003 2002 2002 2002 ANTAL AKTIER I 1000-TAL Medelantal aktier 26 27 864 27 378 26 941 941 Antal aktier vid periodens utgång 26 941 27 864 26 941 27 609 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,4 14,8 Avkastning på sysselsatt kapital 8,0 14,8 exklusive jämförelsestörande poster, % Avkastning på eget kapital, % 4,7 11,6 Avkastning på eget kapital exklusive 5,6 11,6 jämförelsestörande poster, % LÖNSAMHET, FINANSIELL STÄLLNING OCH INVESTERINGAR Avkastningen på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster för den senaste 12-månadersperioden var 7,4 procent att jämföra med 14,8 procent för föregående räkenskapsår. Motsvarande siffror för avkastning på eget kapital var 4,7 procent och 11,6 procent. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 57 %, att jämföra med 55 % vid räkenskapsårets ingång. Eget kapital per aktie uppgick till 18,10 SEK, att jämföra med 18,00 SEK vid räkenskapsårets ingång. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till 26 MSEK. Koncernens finansiella nettofordran uppgick vid periodens utgång till 68 MSEK, att jämföra med 44 MSEK vid räkenskapsårets ingång. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4 MSEK (4). FÖRETAGSFÖRVÄRV I juni månad förvärvades Unitronic AG, Tyskland. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet. Unitronic AG är en nischinriktad elektronik- leverantör av specialkomponenter och moduler. Företaget har 28 anställda och omsätter cirka 130 MSEK. Unitronics huvudkontor finns i Düsseldorf och företaget är via filialer verksamt på hela den tyska marknaden. Förvärvet av Unitronic AG är ett viktigt steg i Lagercrantz ambition att bli ett mer internationellt elektronik- och kommunikationsföretag. Företaget kommer att ingå i divisionen Components. MODERBOLAGET Moderbolagets interna nettoomsättning uppgick till 8 MSEK (8) och resultatet efter finansnetto till 7 MSEK (3). I resultatet ingår kursvinster på koncernintern utlåning om 5 MSEK (1). MEDARBETARE Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare inom koncernen till 622, vilket kan jämföras med 652 vid periodens ingång. FRAMTIDSUTSIKTER Marknaden ger ännu inga signaler om en förbättring av konjunkturläget. Tidigare förväntningar för innevarande verksamhetsår har därför inte ändrats. En svag resultatutveckling förutses första halvåret. Under andra halvåret kommer genomförda kostnads- besparingar att få full effekt, varigenom resultatet bedöms förbättras. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Tillämpning har skett av samma redovisnings- principer som i årsredovisningen för räkenskapsåret 2001/2002 med undantag av Redovisningsrådets nya rekommendationer från 2002, vilka inte har någon effekt på koncernens redovisade resultat och ställning. Stockholm den 21 augusti 2002 Jan Friis Verkställande direktör Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport för perioden 1 april 2002 - 30 september 2002 kommer att presenteras den 22 november 2002. LAGERCRANTZ GROUP Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation, som bidrar till kundernas konkurrenskraft. Vår vision är att vara ett tillväxtorienterat, lönsamt och internationellt kunskapsföretag inom elektronik- och kommunikationslösningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00990/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar