Delårsrapport 1 april - 30 september 2002 (6 månader)

Report this content

Delårsrapport 1 april - 30 september 2002 (6 månader) * Rörelseresultatet har under andra kvartalet förbättrats med 9 MSEK och uppgick till 7 MSEK (61). Effekten av genomförda kostnadsbesparingar har bidragit till resultatförbättringen. * Nettoomsättningen uppgick till 710 MSEK (1077). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 MSEK (10) och koncernens soliditet ökade till 56 % (43). * Koncernens kostnadsmassa har nu anpassats till gällande marknadsläge. Trots det kraftfullt vidtagna kostnadsanpassningarna har koncernen en god beredskap för att möta en marknadsuppgång. * Stärkt fokus på koncernens framtida tillväxt. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen uppgick till 710 MSEK (1077). Rörelseresultatet uppgick till 7 MSEK (61) med en rörelsemarginal om 1 % (5,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till 1 MSEK (57). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 1 MSEK (6). Sedan första kvartalet har koncernens rörelseresultat förbättrats med 9 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 3 MSEK (40) vilket motsvarar 0,11 SEK per aktie (1,44). För den senaste 12-månadersperioden är motsvarande värden 16 MSEK respektive 0,59, att jämföra mot föregående verksamhetsår 54 MSEK respektive 1,96. Marknadsläget har under perioden varit stabilt även om koncernens huvudverksamhet inom division Components tydligast präglas av en fortsatt låg orderingång. De ytterligare kostnadsanpassningar som vidtogs under första kvartalet har trots en något lägre omsättning förbättrat resultatet för andra kvartalet. COMPONENTS Nettoomsättningen uppgick till 400 MSEK (716). I jämförelsesiffran ingår verksamhet som avyttrades i mars 2002 med en omsättning om cirka 50 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2 MSEK (40). De ytterligare kostnadsanpassningarna som vidtogs under första kvartalet har påverkat resultatet positivt under andra kvartalet, som uppvisar ett rörelse- resultat om 1 MSEK. Området industriell kommunikation som har inriktning mot en bred kundgrupp utvecklas fortsatt positivt. Divisionens marknadsaktiviteter inom detta nya område har resulterat i en ökande orderingång. Övrig verksamhet påverkas fortfarande av ett svagt marknadsläge. PRODUCTION SERVICES Nettoomsättningen uppgick till 90 MSEK (108) och rörelseresultatet till 2 MSEK (7). Resultatet från verksamheten med tillverkning av kundanpassade kablageprodukter i egna fabriker och via partners i Asien har förbättrats under andra kvartalet. Effektiviseringar i produktionen och vidtagna kostnadsanpassningar har haft positiva effekter. Rörelsemarginalen för denna verksamhet uppgick under andra kvartalet till 7,4 %, vilket är en uppgång från 3,1 % under det första kvartalet. COMMUNICATION Nettoomsättningen uppgick till 220 MSEK (253). Rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK (7). Resultatet har som väntat förbättrats under andra kvartalet och verksamheten utvecklas fortsatt positivt. Dock finns osäkerheten runt fördröjningen av större projekt inom telekomsektorn kvar. Verksamheten inom området säkerhet utvecklas bra. Fokus och investeringar inom detta område förstärks ytterligare under tredje kvartalet och framåt. Delårsrapport för perioden 1 april 2002 - 31 december 2002 kommer att presenteras den 4 februari 2003. Lagercrantz Group AB (publ) Box 3508 Torsgatan 2 103 69 STOCKHOLM Telefon 08-700 66 70 Fax 08-28 18 05 info@lagercrantz.com www.lagercrantz.com Org nr 556282-4556 LAGERCRANTZ GROUP Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation, som ökar kundernas konkurrenskraft. Vår vision är att vara ett tillväxtorienterat, lönsamt och internationellt kunskapsföretag inom elektronik- och kommunikationslösningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar