Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdag den 25 augusti 2020, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

 

Information med anledning av covid-19
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av covid-19-viruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman:
•    Inregistrering sker först från kl. 15.30.
•    Inget mingel kommer att äga rum efter stämman och ingen dryck eller förtäring serveras.
•    Bolagets styrelse och koncernledning kommer inte att närvara med några få undantag, bland andra styrelsens ordförande och verkställande direktören.
•    Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
•    Externa gäster bjuds inte in.
•    Verkställande direktörens redogörelse kommer att kortas ner.
•    Våra funktionärer kommer att arrangera en sittning vid stämman på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras.
•    Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning. Se nedan för mer information om poströstning. 

Lagercrantz Group följer utvecklingen gällande covid-19 noggrant liksom råd och föreskrifter från myndigheter, och kommer att publicera uppdaterad information om årsstämman på webbplatsen om nödvändigt.

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

 1. dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 augusti 2020.

 1. dels anmäla sig på webbplats lagercrantz.com, per telefon 08 – 700 6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via mail GeneralMeetingService@euroclear.eu senast torsdagen den 20 augusti 2020, kl 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisations­nummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2020.

Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman per post, senast dagen före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 19 augusti 2020. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 19 augusti 2020 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com. 

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Poströstning
Aktieägare rekommenderas att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand via poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på webbplatsen lagercrantz.com. Separat anmälan behöver inte göras vid poströstning utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Formuläret skrivs under elektroniskt med BankID på webbplatsen lagercrantz.com. För att gälla som anmälan måste elektronisk underskrift vara registrerad senast torsdag 20 augusti 2020. 

Juridiska personer använder poströstningsformulär som finns på webbplatsen lagercrantz.com. Poströstningsformuläret signeras av behörig firmatecknare och skickas per post tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling till Lagercrantz Group AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu. Samma förfarande gäller om aktieägare förhandsröstar skriftligen med fysiskt dokument eller genom ombud. Poströstningsformuläret ska vara Lagercrantz Group tillhanda senast torsdagen 20 augusti 2020.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av:
  1. årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
  2. revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Redogörelse för och beslut om valberedningens principer och arbete
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter
 12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelsens ordförande
 15. Val av revisorer intill årsstämma 2021
 16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
 17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen
 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 % av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv
 20. Beslut om ändring av bolagsordningen
 21. Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 3:1)
 22. Övriga ärenden
 23. Stämmans avslutande
 

Stockholm den 22 juli 2020

 

Styrelsen

Lagercrantz Group AB (publ)
 

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Elfström Mackintosh, CFO, +46 8 700 66 70,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 09.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar