Lagercrantz bokslutskommuniké 2018/19

Report this content

Räkenskapsåret 1 april 2018 – 31 mars 2019 (12 månader)

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 3 932 MSEK (3 410). Organiskt ökade nettoomsättningen med 7%.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 19% till 519 MSEK (436), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,2% (12,8).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 20% till 431 MSEK (358).
 • Resultat efter skatt uppgick till 342 MSEK (286). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,05 SEK (4,21).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med mer än 60% till 462 MSEK (282).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 24% (23). Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39% (36%).
 • Under räkenskapsåret 2018/19 har förvärv av Schmitztechnik GmbH i Tyskland genomförts. Förvärvet bedöms tillföra en årlig försäljning om ca 6,7 MEUR med god lönsamhet.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK (2,00) per aktie.

1 januari – 31 mars 2019 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 13% och uppgick till 1 078 MSEK (954). Organiskt ökade nettoomsättningen med 9%.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 20% till 153 MSEK (128), vilket innebar en rörelsemarginal om 14,2% (13,4).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 21% till 130 MSEK (107) och resultat efter skatt ökade med 17% till 104 MSEK (89).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 155 MSEK (109).
 • Efter periodens utgång genomfördes ytterligare ett förvärv av Dorotea Mekaniska AB som omsätter cirka 70 MSEK med god lönsamhet.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Räkenskapsåret 2018/19

”Framgång på bred front”, sammanfattar räkenskapsåret 2018/19. Styrkan i vår affärsidé bekräftas när vi för 9:e året i rad når ett nytt rekordresultat. För helåret blev resultatet efter finansnetto 431 MSEK, en ökning med cirka 20% mot året innan. Vinsten per aktie nådde också en ny högstanivå med 5,05 SEK per aktie, en ökning med 20% och till aktieägarna föreslår styrelsen en höjd utdelning till 2,50 SEK per aktie.

Extra positivt i sammanhanget är att den organiska försäljningstillväxten varit högre än tidigare och att resultatökningarna kommit på bred front bland många av våra drygt 50 företag.

Att den organiska tillväxten varit bättre än tidigare orsakas av ett gynnsamt marknadsläge men också i att koncernen i högre utsträckning säljer egna produkter. Allt sedan 2006 har ambitionen funnits och andelen har idag ökat till 55 % av försäljningen. Med egna produkter är bruttomarginalerna generellt sett högre och företagen kan utveckla en marknadsposition som man bättre kontrollerar, byggd på egna meriter och därmed mindre utsatt. Är produkterna unika och ledande på hemmamarknaden finns också ofta tillväxtmöjligheter, inte minst på export.

Utöver en ökad produktbolagsandel har vi också tydliggjort prioriteringen om tillväxt internt i koncernen. Vi har i ökad utsträckning gjort satsningar internationellt och prioriterar sälj- och produktutveckling samt digitalisering i våra företag. Vi har också ökat förväntansnivån och gjort förändringar i dotterbolag där förvaltning snarare än entreprenörskap präglat diskussionen. Det har givit resultat. Organiska tillväxten, dvs försäljningstillväxt på jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, har varit 7-9% under de fyra senaste kvartalen.

Mot bakgrund av dessa strategiska ambitioner är det glädjande att se att resultatökningarna kommit på bred front. Det visar att styrmodellen och hur vi utvecklar företagen fungerar. Ett verktyg i affärsutvecklingen är benchmarkingen där vi rangordnar alla koncernens

företag från bäst till sämst i olika dimensioner. En dimension är nettomarginalen där jämförelsen inspirerar till förbättringar när det gäller säljarbete, aktiv prissättning och kostnadskontroll. Alla vill förbättra sig och ingen vill ligga på nedflyttningsplats i jämförelsen, vilket ger resultat. Av våra totalt 51 företag når idag 30 ett resultat efter finansnetto överstigande 10% av försäljningen. De

svarar för cirka 70% av koncernens affärsvolym. Det betyder att många företag i koncernen utvecklas väldigt väl och att vi avseende risk är spridda på många delmarknader, geografier, kundsegment och produktteknologier.

Jag vill här verkligen passa på och tacka alla medarbetare för väldigt många goda insatser under året. Vår affärsfilosofi med decentralisering och målstyrning innebär stor möjlighet för varje ledningsteam att nå mål och förverkliga visioner. Sammantaget leder det till ett framgångsrikt börsbolag.

Tittar vi framåt kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen. Vi har idag en stark affärsidé, en stark bolagsportfölj och en stark balansräkning som möjliggör fler satsningar och förvärv. Ambitionen är att ytterligare öka andelen egna produkter och nå 75% av försäljningen på 3-5 års sikt.

På senare år har också fokus förstärkts på hållbarhetsfrågor. Vi har alltid arbetat långsiktigt med hög moral och vill vara det goda företaget. Vi har förstärkt vår code of conduct  och prioriterar miljö och jämställdhetsfrågor. Allt detta ger mig sammantaget en mycket stark tilltro till Lagercrantz framtid.

Maj 2019

Jörgen Wigh
VD och koncernchef

Lagercrantz Group AB

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70
Kristina Elfström Mackintosh, Finanschef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70 
eller besök vår hemsida www.lagercrantz.com

Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades för offentliggörande 2019-05-09 kl 12:45.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 3 900 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar