Lagercrantz delårsrapport 1 april – 30 september 2020

Report this content

Andra kvartalet (juli – september 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 918 MSEK (954).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 5% till 132 MSEK (126) vilket innebar en rörelsemarginal om 14,4% (13,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 MSEK (79).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 4% till 104 MSEK (100).
 • Resultatet efter skatt ökade med 4% till 81 MSEK (78).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40% (36).
 • Resultat per aktie efter utspädning (efter genomförd split) för den senaste tolvmånaders-perioden uppgick till 1,75 SEK, att jämföra med 1,80 SEK för räkenskapsåret 2019/20.
 • Efter periodens slut genomfördes en aktieuppdelning till villkoren 3:1 (s.k. aktiesplit).

Första halvåret (april – september 2020)

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 895 MSEK (1 969).
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 256 MSEK (256), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,5% (13,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 326 MSEK (191).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 197 MSEK (205) och resultat efter skatt uppgick till 151 MSEK (160).

Koncernchefens kommentar

Räkenskapsårets första halvår har präglats av osäkerhet runt effekterna av covid-19 pandemin. Situationen har successivt förbättrats de senaste månaderna i takt med att marknader öppnat upp. Mellan verksamheter är emellertid slagigheten betydande där merparten av koncernens affärsenheter upplever små eller inga effekter alls medan några upplever större påverkan av pandemin.

Det är i sammanhanget glädjande att koncernens största och mest betydande verksamheter fortsatt att utvecklas väl. Elpress, koncernens och division Mechatronics största bolag, skördar framgångar på exportsidan. R-Con, division Communications största enhet, levererar ytterligare ett starkt kvartal och har god orderbok inför de närmaste sex månaderna och Tormek inom division Niche Products ökar sina volymer i sin nya struktur med egen organisation i USA. Glädjande är också att vidtagna omstruktureringsåtgärder ger önskad effekt. Nikodan, en viktig enhet inom division Niche Products, är ett exempel härpå som gjort ett omtag och nu ökar sina resultat efter att ha jobbat bort förra årets mindre lönsamma projekt.

I kraft av en allt starkare portfölj av verksamheter lyckas vi öka våra resultat trots en lägre affärsvolym. Resultatet efter finansnetto ökar till 104 MSEK för kvartalet och rörelsemarginalen når goda 14,4% vilket jag anser riktigt bra för ett sommarkvartal med rådande pandemi. Omstruktureringar och kostnadsanpassningar som vi vidtar innebär att låglönsamma områden antingen blir mera lönsamma eller fasas ut. I våra strävanden mot ökad förädling är andelen av affärsvolymen som är egna produkter viktig. Den utgör nu 63% av den totala försäljningen, vilket är ytterligare ett steg mot vårt mål om 75%. Inom egna produkter ser vi bättre marginaler, lönsamhet och förutsättningar för organisk tillväxt, inte minst på export. Det bådar gott.

Positivt är också att förvärvsläget känns spännande. I kraft av våra positiva kassaflöden, stark balansräkning och väl inarbetade förvärvsprocesser är avsikten att förvärva mellan 4-6 företag per år och de förvärv vi genomfört de senaste åren ger mersmak. Efter en paus under pandemin i våras är många diskussioner återupptagna. Det bådar också gott.

Inför kommande kvartal finns emellertid fortsatt osäkerhet runt pandemins effekter. I skrivande stund kommer rapporter om ökad smittspridning och effekterna härav går idag inte att förutsäga. Jag känner emellertid stor tillförsikt inför framtiden. Lagercrantz har gått stärkt ur kriser tidigare och jag är övertygad om att vi även denna gång kommer att vända utmaningen till något positivt. Vår decentraliserade struktur, mångfald av verksamheter, driftsställen, produkt- och kundkategorier samt geografiska spridning är verkligen styrkor i osäkra tider. Vi fortsätter att arbeta efter vår strategi för att säkra en positiv framtida utveckling.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

 

Stockholm den 23 oktober 2020

Lagercrantz Group AB (publ)


En telefonkonferens på engelska arrangeras den 23 oktober klockan 10.00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530. PIN: 332347#
Länk till presentation: 
https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Kristina Elfström Mackintosh, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70,
eller hemsidan:
http://www.lagercrantz.com

Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2020-10-23 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar