Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q2

Report this content

1 april – 30 september 2019

Andra kvartalet (juli – september 2019)

  • Nettoomsättningen ökade med 7% till 954 MSEK (895).
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 8% till 126 MSEK (117) vilket innebar en rörelsemarginal om 13,2% (13,1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 79 MSEK (38).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 4% till 100 MSEK (96).
  • Resultatet efter skatt ökade med 7% till 78 MSEK (73).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 24% (22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36% (40).
  • Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 5,19 SEK (5,05 SEK för räkenskapsåret 2018/19).

Första halvåret (april – september 2019)

  • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 7% till 1 969 MSEK (1 843). Organiskt ökade nettoomsättningen med 2%.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 12% till 256 MSEK (229), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,0% (12,4).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 10% till 205 MSEK (187) och resultat efter skatt ökade till 160 MSEK (150).

 

Koncernchefens kommentar

Under räkenskapsårets första halvår fortsatte vi uppbyggnaden av Lagercrantz och våra fyra divisioner. Som helhet var utvecklingen positiv med en ökning av nettoomsättningen med 7% till 1 969 MSEK och en ökning av rörelseresultatet (EBITA) med 12% till 256 MSEK. Det innebär en rörelsemarginal om goda 13,0% (12,4) på halvåret och en avkastning på rörelsekapitalet om 53% samt en ”all-time-high” avseende vinsten per aktie om 5,19 kronor på rullande 12 månader. Sedan april 2019 har vi genomfört ytterligare tre företagsförvärv och två tilläggsförvärv och koncernen består nu av 54 nischade teknikföretag som alla säljer specialiserade produkter och lösningar till andra företag. Spridningen på teknikområden, branscher och geografier är därmed stor.

I en annars konjunkturellt och geopolitiskt svårbedömd situation är det glädjande att konstatera att affärsvolymen som helhet varit stabil under halvåret. Samtidigt ser vi tendenser till avmattning med en lägre tillväxttakt som följd. En ökad försiktighet hos vissa av våra kunder leder till att inköpsbeslut och framtidssatsningar tenderar att skjutas på framtiden vilket påverkar våra projektrelaterade verksamheter. Flera bolag fortsätter emellertid att visa en stark utveckling. Koncernens största enheter Elpress, R-Con, Asept, ACTE Danmark och Norge samt enheterna Radonova och Precimeter har börjat året starkt med god tillväxt. Sammantaget har vi i koncernen en god riskspridning med många olika teknikområden, kundsegment och geografier. Vi följer utvecklingen noga och anpassar satsningar och åtgärder till rådande situation i varje bolag. Det gör att jag ser positivt på framtiden även om konjunkturen skulle bli sämre.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

 

Stockholm den 23 oktober 2019

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Kristina Elfström Mackintosh, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70,
eller hemsidan:
http://www.lagercrantz.com

Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2019-10-23 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns drygt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar