Lagercrantz delårsrapport 2020/21 Q1

1 april – 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade med knappt 4% till 977 MSEK (1 015). Marknadsläget präglades av osäkerheter primärt kopplade till covid-19 pandemin.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 124 MSEK (130), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,7% (12,8).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 93 MSEK (105).
  • Resultat efter skatt uppgick till 70 MSEK (82). Resultat per aktie efter utspädning uppgick för den rullande tolvmånadersperioden till 5,22 SEK (5,39 för räkenskapsåret 2019/20).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246 MSEK (112).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 21% (22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41% (40).
  • Årsstämma hålls den 25 augusti 2020. På grund av pågående covid-19 pandemi uppmanas till begränsad närvaro och alternativt röstningsförfarande kommer att erbjudas.
  • Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av pandemin föreslår styrelsen till årsstämman, en reducerad utdelning om 2,00 SEK (2,50) per aktie.
  • Styrelsen föreslår till årsstämman, att antal aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp på tre aktier (så kallad aktiesplit 3:1).
 

Koncernchefens kommentar

Räkenskapsårets första kvartal präglades av osäkerheten kopplad till covid-19 pandemin. Pandemin påverkade koncernen med början i mars/april då folkhälsomyndigheterna slog larm och vi noterade en ökad slagighet i beställningsingången mellan koncernens olika verksamheter. Inom koncernen tog vi situationen på största allvar och uppmanade till försiktighet och införde utökad uppföljning avseende orderingång, resultat och kassaflöden i varje resultatenhet. Vi har särskilt prioriterat åtgärder för att skydda våra medarbetares och affärspartners hälsa, med distansmöten och väsentligt färre fysiska kontakter, resande, mässdeltagande etc.  Vi har efterhand sett hur olika verksamheter påverkas av pandemin och fortsatt investera där vi ser tillväxt, samtidigt som vi vidtar nödvändig omstrukturering där så behövs.

Min bedömning är att fokus på situationen i varje enhet verkligen givit resultat och vi noterar mot slutet av kvartalet en förbättrad situation i takt med att allmänläget förbättrats och ekonomier öppnar upp igen. Totalt sett har ordervolymen under kvartalet varit bara cirka 5% sämre än samma period föregående år och detta i kombination med genomförda försiktighetsåtgärder generellt och mera kraftfulla åtgärder i verksamheter med problem gör att fallet i resultaten kunnat begränsas. Viktigt att framhålla är också att vi haft en fortsatt positiv utveckling i flertalet av koncernens större verksamheter där många har exponering mot sektorer som el- och samhällsinfrastruktur. Exempel här är verksamheterna Elpress, Elkapsling och Elfac inom Mechatronics, R-Con inom Communications och Tormek och Wapro inom Niche Products. Sammantaget har fokus på rätt saker givit ett starkt kassaflöde med en minskning av den operativa nettolåneskulden med 192 MSEK till 864 MSEK under kvartalet. Här vill jag verkligen rikta ett stort tack till alla medarbetare och dotterbolagsledningar för extraordinära insatser under denna nya situation.

Inför kommande kvartal är situationen fortsatt osäker och vi förbereder våra verksamheter för olika scenarier. Oavsett scenario känner jag stor tillförsikt i koncernens decentraliserade struktur. Den kommer verkligen till sin rätt i osäkra tider där koncernens drygt 50 verksamheter på cirka 100 driftsställen innebär en stor riskspridning på produkter, slutkundsmarknader och geografier. Med ett fortsatt extraordinärt stort ansvarstagande, engagemang och med den beslutskraft hos våra lokala ledningar är jag övertygad om att koncernen kommer klara krisen väl. Ett kraftfullt men balanserat agerande öppnar också för offensiva grepp och fler förvärv i takt med att situationen normaliseras.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

 

Stockholm den 17 juli 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

 

En telefonkonferens på engelska arrangeras den 17 juli klockan 15.00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530. PIN: 332347#
Länk till presentation: 
https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

 

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Wigh, VD, telefon +46 (0)8-700 66 70
Kristina Elfström Mackintosh, finansdirektör, telefon +46 (0)8-700 66 70


Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-17 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar