Lagercrantz delårsrapport 2020/21 Q3

Report this content

Tredje kvartalet (1 oktober – 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 078 MSEK (1 099).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 8% till 168 MSEK (156), vilket innebar en rörelsemarginal om 15,6% (14,2%).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 8% till 139 MSEK (129).
 • Resultat efter skatt ökade med 6% till 111 MSEK (105) och resultatet per aktie (efter utspädning och genomförd split) uppgick till 0,54 SEK (0,52).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 226 MSEK (178).
 • Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 22% (25%) och soliditeten vid periodens utgång uppgick till 40% (38%).
 • Under kvartalet förvärvades Sajas Group (omsättning 10 MEUR), VP Metall AS (omsättning 40 MNOK), Hovicon International B.V. (omsättning 6 MEUR) samt Oy Esari Ab (omsättning 5 MEUR).

Nio månader (1 april – 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen för räkenskapsårets första nio månader uppgick till 2 973 MSEK (3 068).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 3% till 424 MSEK (413), vilket innebar en rörelsemarginal om 14,3% (13,5%).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 336 MSEK (334) och resultat efter skatt uppgick till 262 MSEK (265).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 552 MSEK (369) under räkenskapsårets första nio månader och för den senaste tolvmånadersperioden till 690 MSEK (524).
 • Resultatet per aktie (efter utspädning och genomförd split) uppgick för den senaste 12 månadersperioden till 1,78 SEK, att jämföra med 1,80 för räkenskapsåret 2019/20.


Koncernchefens kommentar

Räkenskapsårets första nio månader har präglats av osäkerheterna runt effekterna av covid-19 pandemin. Tredje kvartalet innebar här en generell förbättring och återhämtning, med ett resultat som översteg förra årets starka kvartal 3 och där resultatet för hela niomånadersperioden nu överstiger samma period föregående år. Det är glädjande och visar på styrkan i affärskonceptet och vår decentraliserade struktur med knappt 60-talet specialiserade verksamheter.

Viktigt för utfallet är att koncernens största verksamheter fortsatt att utvecklas väl. Elpress, koncernens och division Mechatronics största verksamhet, skördar framgångar på exportsidan, inte minst med sina kunder på vindkraftssidan. R-Con, division Communications största enhet, levererar ytterligare ett starkt kvartal och har fortsatt god orderbok inför kommande sex månader och Tormek, division Niche Products största verksamhet, är årets snabbväxare som skördar framgångar med attraktiva produkter, ny egen organisation i USA och ökad försäljning online.

Viktigt är också att vidtagna omstruktureringsåtgärder fått effekt. Vi har under det senaste året avvecklat en verksamhet i Danmark och en i Norge, vilket minskat den organiska tillväxten, men det ger samtidigt god effekt på marginaler och resultat. Glädjande är att vi visar att åtgärder som vidtagits under senaste året inom division Electronics också fått önskad effekt. Divisionens rörelsemarginal nådde för kvartalet 12,5%, efter tre kvartal av ensiffriga nivåer, där flera av de tidigare underpresterande enheterna nu levererat bättre.

Rörelseresultatet för räkenskapsårets tredje kvartal ökade således med 8% till 168 MSEK (156), vilket innebär en ökad rörelsemarginal till 15,6% (14,2%). Sammantaget har marginalförbättringar bland flera av våra större resultatenheter i kombination med lägre kostnader kompenserat för en lägre affärsvolym. Härtill var kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatt starkt och uppgick till 552 MSEK (369) under räkenskapsårets första nio månader.

Positivt är också att vi under kvartalet genomfört fyra förvärv. Sajas Group är en ledande leverantör av borstar för vägar, flygplatser, järnvägar och verksamheten är närliggande till vårt dotterbolag SIB i Västerås. VP Metall AS är marknadsledande inom elförbindning för högspänningsapplikationer och tangerar verksamheten i Elpress. Hovicon International B.V. erbjuder portioneringslösningar för hygienartiklar som tvål och handdesinfektion och är ett tilläggsförvärv till vårt bolag Asept. Vi har dessutom, under kvartalet tecknat avtal att förvärva Oy Esari Ab som är en av Finlands ledande leverantörer av anläggningsskåp och teknikhus, med verksamhet som är närliggande vårt svenska dotterbolag Elkapsling. Förvärven känns spännande och stärker alla våra positioner på redan befintliga områden. Framåt ser jag goda möjligheter att med vår starka balansräkning fortsätta med en hög förvärvstakt under 2021.

Inför kommande kvartal kvarstår osäkerheten runt effekter av pandemin. Samtidigt har koncernen hittills stått väldigt stark genom krisen och det är positivt att vaccinprogrammen nu rullat igång. Förhoppningsvis går världen mot ett normaltillstånd framåt sommaren. Det gör att jag sammantaget känner stor tillförsikt inför Lagercrantz framtid.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef
 

Stockholm den 28 januari 2021

Lagercrantz Group AB (publ)En telefonkonferens på engelska arrangeras den 28 januari klockan 10.00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530. PIN: 332347#
Länk till presentation: 
https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

 

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Kristina Elfström Mackintosh, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70,
eller hemsidan:
http://www.lagercrantz.com

Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-01-28 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns knappt 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar