Lagercrantz delårsrapport 2021/22 Q2

Report this content

Andra kvartalet (1 juli – 30 september 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 1 201 MSEK (918).
  • Organiskt ökade nettoomsättningen med 13%.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 192 MSEK (132), vilket innebar en rörelsemarginal om 16,0% (14,4).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 50% till 156 MSEK (104).
 • Resultat efter skatt ökade med 43% till 116 MSEK (81).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 113 MSEK (80).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 28% (22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34% (40).

Första halvåret (1 april – 30 september 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 32% till 2 502 MSEK (1 895).
  • Organiskt ökade nettoomsättningen med 16%.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 58% till 404 MSEK (256), vilket innebar en rörelsemarginal om 16,1% (13,5).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 71% och uppgick till 336 MSEK (197) och resultat efter skatt ökade med 69% till 255 MSEK (151).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick för den rullande tolvmånadersperioden till 2,41 SEK, att jämföra med 1,91 för räkenskapsåret 2020/21.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 254 MSEK (326).
 • Under första halvåret genomfördes tre förvärv, CW Lundberg, Libra och AC Antennas med en total årlig affärsvolym om ca 390 MSEK.

Koncernchefens kommentar

”Ett mycket starkt första halvår” – så vill vi sammanfatta inledningen på det brutna räkenskapsåret 2021/22. Återhämtningen efter pandemin har förstärkts och övergått i tillväxt där samtliga divisioner levererar god organisk tillväxt och därtill tydligt positiva effekter från förvärvade verksamheter. I siffror uppgick den organiska försäljningstillväxten för koncernen till historiskt höga 16% och ytterligare 19% kom från förvärv. Av ökningen av rörelseresultatet (EBITA) på totalt 148 MSEK kom 88 MSEK, motsvarande cirka 60% från organiska förbättringar. Väl medveten om att förra årets första halvår påverkades negativt av effekterna av pandemin är detta ändå väldigt glädjande och starkare än vi räknat med.

Halvårsresultatet blev därmed starkt där resultatet (efter finansnetto) nådde 336 MSEK, en ökning med drygt 70% jämfört med samma period föregående år (197). Rörelsemarginalen nådde 16,1% (13,5) och såväl vinsten per aktie på rullande tolv månader och avkastningen på eget kapital nådde nya all-time-high om 2,41 SEK per aktie respektive 28%.

Positivt under första halvåret var också att vi implementerat vårt nya avstamp för tillväxt - det vi kallar ”Lagercrantz mot miljarden”. Från april 2021 har vi infört en ny organisation med en ny divisionsstruktur, tydligare tillväxtambitioner, såväl organiskt som via förvärv, samt tydligt fokus med ambitioner och mål avseende hållbarhet. Genom att divisionerna fokuserar på attraktiva områden med strukturell underliggande tillväxt och uttalade mål runt hållbarhet är avsikten att skapa tydlighet och ambition som attraherar förvärvsmarknaden, medarbetare, kunder, leverantörer och aktiemarknaden och därmed ytterligare förbättra förutsättningarna för tillväxt.

Viktigt att framhålla är också de tre förvärven vi genomfört under första halvåret. Vi ser längs vägen att Lagercrantz sätt att ta hand om, internationalisera och vidareutveckla framför allt ägarledda produktbolag attraherar allt fler. Vi är därför stolta och glada över att ägarna till CW Lundberg i Sverige, Libra i Norge och nu senast AC Antennas i Danmark valt att låta sina livsverk bli en del av Lagercrantz. Totalt omsätter dessa företag cirka 390 MSEK med god lönsamhet och avsikten är i alla tre fallen att fortsätta utveckla verksamheterna på export. Under förra året valde ytterligare åtta ägare att sälja till just Lagercrantz då de har tilltro till vårt ägarkoncept med stort ansvarstagande, utpräglad decentralisering och målstyrning.

Inför kommande kvartal är jag fortsatt optimistisk. Vi har så här långt hanterat komponentbrist, stigande råmaterial- och fraktpriser, som flera av koncernens bolag vittnar om, på ett utomordentligt sätt med prisanpassningar och kreativitet kring att hitta alternativa leveransvägar och i vissa fall leverantörer. Beställningsingången är tillika fortsatt god vilket sammantaget ger mig en stark tilltro till Lagercrantz förutsättningar både på kort och lång sikt.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 22 oktober 2021

Lagercrantz Group AB (publ)

 

En telefonkonferens på engelska arrangeras den 22 oktober klockan 10.00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530. PIN: 332347#
Länk till presentation: 
https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Wigh, VD, telefon +46 (0)8-700 66 70
Kristina Elfström Mackintosh, finansdirektör, telefon +46 (0)8-700 66 70

Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-10-22 kl. 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 800 anställda och omsätter över 4 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar