Lagercrantz rustar för fortsatt expansion

Report this content

Lagercrantz Groups styrelse har idag beslutat godkänna ledningens förslag för fortsatt expansion. Det innebär ett förtydligande av den strategiska inriktningen och de finansiella målsättningarna, en omorganisation av divisionerna samt ett ökat fokus på hållbarhet.

Lagercrantz affärsidé har varit framgångsrik genom många år och utgör en stark plattform för framtida expansion. Under de senaste 10 åren har aktien genererat en avkastning om 30% per år inklusive utdelningar. Expansionen har finansierats av kassaflöden från rörelsen och har präglats av förvärv med en ökad andel nischade produktbolag som givit ett allt högre marginalinnehåll och bättre förutsättningar för organisk tillväxt, inte minst på export.

I syfte att rusta koncernen för fortsatt tillväxt och gå ifrån att vara ett framgångsrikt medelstort bolag till en väletablerad större koncern har ett program under namnet ”Lagercrantz mot miljarden” tagits fram. Visionen är att bygga en stark B2B Tech Group med ledande verksamheter inom olika nischer och genom att nå de finansiella målen inom fem år bygga en koncern med 1 miljard i vinst.

Visionen är att vara en hållbar leverantör av värdeskapande teknik baserat på marknadsledande positioner i expansiva nischer. De finansiella målen är högt uppsatta med en resultattillväxt (EBT) överstigande 15% årligen över en konjunkturcykel, en avkastning på eget kapital om minst 25% och en policy med utdelningsandel om 30-50% av nettoresultatet. Ambitionen är att tillväxten till minst en tredjedel ska ske organiskt och resterande genom förvärv av cirka 5-8 företag per år. Förvärven kommer till övervägande del att inriktas mot nischade produktbolag i norra Europa.

Vision och mål ska nås genom en omorganisation, där verksamheterna inom koncernen från och med affärsåret 2021/22 delas in i fem divisioner (mot nuvarande fyra). Inriktningen mot attraktiva tillväxtsegment förtydligas härmed vilket skapar dynamik och tydlighet såväl internt för medarbetarna, mot aktiemarknaden och mot förvärvsmarknaden. I appendix 1 beskrivs de fem divisionerna kortfattat.

Vision och mål ska också nås genom att koncernen vidareutvecklar kapaciteten inom M&A. Förvärvsmarknaden bedöms vara fortsatt gynnsam och det finns många intressanta företag att addera till koncernens portfölj. Koncernen avser därför fortsätta att bygga kultur och kompetens runt M&A och vidareutveckla kontaktnät och resurser internationellt i takt med att koncernen växer. Prioriterade marknader är Norden, Tyskland, Polen, Benelux och Storbritannien.

Avslutningsvis kommer ett ökat fokus på hållbarhet utgöra en hörnsten i det framtida Lagercrantz. Det skapar affärsnytta i form av tillväxtmöjligheter och attraktionskraft både på aktiemarknaden, förvärvsmarknaden och hos nuvarande och framtida medarbetare. Koncernen har under de senaste åren flyttat fram positionerna inom området och arbetet konkretiseras nu med målsättningar, se appendix 2. Utgångspunkten är skapandet av affärs- och samhällsnytta och hur koncernen agerar hållbart i alla led, inklusive i sina investeringar.

 

Stockholm den 18 mars 2021

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70
Kristina Elfström Mackintosh, CFO, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-03-18 kl 07:45 CET.

OM LAGERCRANTZ GROUP
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Koncernen omfattar knappt 60 bolag, där varje bolag är orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa samt i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter cirka 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar