Analysguiden: På god väg mot målen

Report this content

Lammhults rörelseresultat fortsatte att utvecklas i positiv riktning även för kv3 2019. Omsättningen var totalt sett i linje med vår förväntan, men mixen var annorlunda. Vårt DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 68 kronor (66) per aktie. 

Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen har flera starka varumärken. 

Office Interiors omsättning ökade med 6 procent till nästan 160 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019. Tillväxten hänförs främst till slutleverans inom den norska delen med Fora Forms. Den norska rörelsen inom detta segment fortsätter att ha en stark utveckling för den underliggande verksamheten drivet av en god marknadstillväxt. Den svenska marknaden är något svagare även om det inte går att se någon tydlig trend av en generell försvagning. Det är främst glaspartier och planmöbler där tecken på en viss svaghet syns. Rörelseresultatet för Office Interiors fortsatte att förbättras till 7,3 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 4,6 procent i kvartal 3/2019 jämfört med 3,2 procent för samma kvartal föregående år. Uppskattningsvis var den underliggande rörelsemarginalen högre, där extraordinära poster hänförligt till förändringar av säljorganisationen tyngde med mellan 1 och 2 miljoner kronor under kvartalet. Justerat var rörelsemarginalen snarare mellan 5,5 - 6 procent. Orderingången präglas fortfarande av en viss oregelbundenhet och minskade med 8 procent mot föregående år till 146,5 miljoner kronor.

Library Interiors uppvisade i spåren av påbörjade leveranser av storordern till Dubai en kraftigt positiv utveckling rörande både gällande omsättning och marginal jämfört med kv3 2018. Det visar på det vi framfört tidigare att den starka orderingången kommer att ge goda resultatbidrag framöver. Orderingången ökade med 43 procent under det tredje kvartalet 2019.

I vårt basscenario kommer vi fram till ett något uppjusterat motiverat värde om 68 (66) kronor per aktie. I vårt bear-scenario ser vi ett värde på 58 (56) kronor samt 78 (76) kronor i ett bull-scenario. En reducerad nettoskuld ökar stabiliteten i värdet på aktien.

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/pa-god-vag-mot-malen

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera