Tillväxt och fortsatt ökad orderingång

Report this content

"Det tredje kvartalet följde trenden med återhämtning efter de negativa volymeffekter pandemin orsakat. Orderingången steg redan i det andra kvartalet och under det tredje var försäljningstillväxten drygt 5% och nettoomsättningen ökade till 191 mkr (181). Det var framför allt affärsområde Office Interiors som visade tydlig tillväxt med 9%, jämfört med samma period föregående år. Både Ragnars, Fora Form och Abstracta flyttade fram positionerna och stod för större delen av affärsområdets omsättningsökning. Jämfört med samma period föregående år, ökade orderstocken med 31%. Även rörelseresultatet för den underliggande verksamheten förstärktes i det tredje kvartalet. Justerat för engångsposter blev rörelseresultatet 12,7 mkr i år jämfört med 9,1 mkr föregående år, vilket motsvarade en marginalförstärkning med 1,7 procentenheter. Under kvartalet genomfördes en omstrukturering i Abstracta och Lammhults, där den tidigare gemensamma ledningsgruppen delades upp i två separata funktioner. Förändringen genomfördes för att rikta fokus på respektive bolags behov. 

Sammanfattningsvis ser jag goda möjligheter för Lammhults Design Group att fortsätta växa och generera ökad lönsamhet. Våra produkter har ett tydligt behov att fylla på marknaden, där en attraktiv portfölj med starka och etablerade varumärken ger oss goda förutsättningar att bibehålla och vinna nya marknadsandelar."

Daniel Tell
VD och Koncernchef

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/10 2021 kl. 08:30 CET.