Landskrona stads preliminära bokslut pekar på stort överskott

Report this content

Det preliminära bokslutet för Landskrona stad 2020 visar på 260 miljoner i överskott i förhållande till det budgeterade resultatet. Överskottet består av flera delar, som tillsammans bidrar till ett starkt resultat för Landskrona stad.  

Landskrona stads preliminära beräkningar visar på ett positivt resultat på 276 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet låg på 16 miljoner kronor.  

–  Även om 2020 var ett speciellt år, är det i grunden avgörande för staden att leverera goda ekonomiska resultat. Det ger ett handlingsutrymme och innebär att vi framåt kan göra satsningar i våra verksamheter utan att låna pengar eller höja skatten, säger Torkild Strandberg, (L) kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad.  

2020 års överskott består av flera delar. Samtliga kommunala verksamheter visar på överskott och en ekonomi i balans. De ökade statsbidragen kopplade till att mildra effekterna av coronapandemin bidrar till ett starkt resultat, precis som i många andra kommuner. En förändrad redovisningsprincip av exploateringsintäkter bidrar också starkt till det positiva resultatet. Till detta kommer att förvaltningen av stadens kapital lämnar ett stort överskott, liksom att försäljningen av anläggningstillgångar blivit större än budgeterat.  

Överskottet kommer att placeras i stadens kapitalförvaltning som finansierar kommande investeringar, och i resultatutjämningsreserven (RUR), som används för att jämna ut skatteintäkterna över en konjunkturcykel.  

–  Överskottet och vår starka ekonomi ger staden en god ekonomisk grund att stå på. Det är avgörande för att vi ska kunna fortsätta leverera välfärd av hög kvalitet till Landskronaborna även kommande år när förutsättningarna förändras, säger Carina Leffler, stadsdirektör. 

Nämnderna fattade beslut om sina respektive bokslut med årsrapporter under februari månad. Därefter beslutas de i kommunstyrelsen den 11 mars. Bokslutet och årsredovisningen fastställs sedan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april.  

Se tabell nedan för budgetavvikelser i miljoner kronor.

För mer information:  

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad, telefon: 0709-47 02 60  

Carina Leffler, stadsdirektör, Landskrona stad, telefon: 0733-47 41 01 

 

Budgetavvikelser (miljoner kronor) 

Exploateringsintäkter  +86 
Nämndernas budgetavvikelse och KS förvaltning  +58 
Skatter och bidrag  +40 
Försäljning av anläggningstillgångar  +23 
Kapitalförvaltning  +19 
Driftskonsekvenser investeringar  +3 
Anslag till nämnder  +9 
Beredskap för satsningar  +1 
Avräkning Enkla jobb  +5 
Pensioner  +16 
(Budgeterat resultat +16) 
Summa  276