Landskronabor positivt inställda till skötseln av stadens parker, avfallshantering och snöröjning

Report this content

I SKL:s riksomfattande enkätundersökning ”Kritik på teknik” har Landskronaborna fått tycka till om kommunens skötsel av gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Resultatet är för Landskronas del mycket positivt.

Kommunens resultat ligger i topp bland samtliga deltagande kommuner vad gäller positivt inställda kommuninvånare i hela fem av sju kategorier i undersökningen. Exempelvis är 9 av 10 kommuninvånare är positivt inställda till hur stadens parker sköts, och 3 av 4 är positiva till hur de kommunala lekparkerna och lekplatserna sköts.

Områden som undersökts är resande, gator och vägar, snöröjning och halkbekämpning, parker och lekplatser, vatten och avlopp, avfall och avfallshantering, kommuninformation och kommunkontakter.

De mest positiva resultaten fick områdena snöröjning och halkbekämpning samt skötsel av parker där vi hamnar på fjärde plats respektive sjätte plats av 102 kommuner. Vi är glada över rapportens positiva resultat på flera områden och detta motiverar oss att bli ännu bättre på att sköta och underhålla det offentliga rummet, säger Niklas Geidenstam, chef för tekniska avdelningen på teknik- och fritidsförvaltningen.

Rapporten bekräftar att vi är på väg åt rätt håll och att vi kan vara stolta över hur vi sköter stadens allmänna rum. Vi ser också vilka områden vi behöver förbättra som till exempel standarden på våra gator och vägar, säger Bo Lundgren (L), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

I hela landet har 75 000 enkäter skickats ut varav 1 000 till slumpmässigt utvalda Landskronabor. Totalt svarade 405 kommuninvånare i Landskrona, vilket ger en svarsfrekvens på 40,5 %.

Läs hela Landskronas resultat i SKL:s undersökning Kritik på Teknik här

Om undersökningen

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta i undersökningen ”Kritik på teknik”. I den får kommuninvånarna tycka till om hur den kommunala skötseln av gator, parker, vatten, avlopp, avfallshantering samt hur kommunikationen med kommunen fungerar.

Syftet med undersökningen är att kommunerna ska kunna bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar, samt att ta reda på om kommunen lever upp till medborgarnas krav på god service eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

I 2019 års undersökning deltog 102 av Sveriges kommuner.

Undersökningen baseras på enkäter till medborgarna i respektive kommun och genomförs ungefär vart tredje år.

För mer information kontakta

Niklas Geidenstam
Avdelningschef, Tekniska avdelningen
Teknik- och fritidsförvaltningen
Landskrona stad
0418-47 46 80

Bo Lundgren (L),
ordförande, teknik- och fritidsnämnden
0736-61 20 35

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar