Tillsynsbeslut från IVO viktigt stöd för arbetet med att utveckla Landskrona stads socialtjänst

Individ- och familjenämnden för Landskrona stad har idag –  1 oktober 2014 – erhållit ett tillsynsbeslut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som under maj månad genomfört en omfattande tillsyn av nämndens verksamheter.

IVO:s underlag visar att nämndens utvecklingsarbetet under de senaste åren gett god effekt men pekar också på brister som kräver fortsatta åtgärder.

– Flera områden visar redan idag på en god kvalitet men IVO:s beslut tydliggör vikten av att lyfta fram barnperspektivet ytterligare i samtliga verksamheter. Beslutsunderlaget kommer att vara ett viktigt stöd i förvaltningens fortsatta arbete och kommer utgöra grund i arbetet med att erbjuda Landskronas invånare en god socialtjänst, säger Annette Lindberg Mohlin, förvaltningschef på Individ- och familjeförvaltningen.

Socialtjänsten i Landskrona har en mycket hög arbetsbelastning och för att kunna fullgöra sina uppdrag har nämnden redan tidigare begärt resursförstärkning till förvaltningen  inför 2015.

– Vi har stor tillit till verksamheten och till våra medarbetare och är övertygade om att vi genom det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att uppnå en god kvalitet inom samtliga områden, fortsätter Annette Lindberg Mohlin.

Kontaktpersoner
Annette Lindberg Mohlin
förvaltningschef Individ- och familjeförvaltningen
Tel 0418-47 38 28

Carina Jording
Verksamhetschef, Individ- och familjeförvaltningen
Tel 0418-470324

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.

Prenumerera

Citat

– Vi har stor tillit till verksamheten och till våra medarbetare och är övertygade om att vi genom det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att uppnå en god kvalitet inom samtliga områden.
Annette Lindberg Mohlin, förvaltningschef Individ- och familjeförvaltningen