Bostadsbristen i Skåne försvårar arbetet att ordna bostäder till våldsutsatta

Report this content

I juni 2021 fick alla länsstyrelserna regeringens uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Bostadsbristen identifieras som det överhängande problemet i Skånes kartläggning.

– Den generella bostadsbristen är det stora överhängande problemet som i sin tur förvärrar övriga centrala problem som till exempel våldsutsattas ekonomiska situation, svårigheter att bryta sig loss och lämna en våldsam relation och svårigheter att hitta boende för särskilt utsatta grupper, säger Hannes Hart Svedberg, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för den skånska kartläggningen.

Utöver bostadsbristen uppger nästan samtliga kommuner i Skåne att det största hindret är de våldsutsattas ekonomiska situation.

– Det vanligt förekommande ekonomiska våldet gör att man ofta saknar tillgångar, har skulder, kanske har tvingats lämna sin anställning och under en period behöver försörjningsstöd trots att man i normala fall är fullt gångbar på arbetsmarknaden. Detta blir ett problem när man letar bostad eftersom hyresvärdar ofta nekar personer som har försörjningsstöd, skulder eller betalningsanmärkningar, som inte har fast anställning och som inte kan visa upp en årsinkomst bakåt, säger Hannes Hart Svedberg.

Kunskaps- och samordningsinsatser
I Skånes kartläggning har man identifierat tre områden för ett fortsatt regionalt arbete. Det handlar om kunskaps- och samordningsinsatser gentemot hyresvärdar och bostadsbolag, erfarenhetsutbyte kring arbete med boende för våldsutövare samt samordning och samverkan kring rutiner för överflyttning av ärende till en annan kommun.

Nationellt resultat i linje med Skånes erfarenheter
Länsstyrelsen i Västerbottens län har samordnat länsstyrelsernas arbete och har, med de regionala rapporterna som utgångspunkt, gjort en nationell rapport.

– Landets kommuner upplever tillgången till skyddat boende som generellt god. Utmaningar finns i att hitta lämpligt skyddat boende för vissa grupper av våldsutsatta, till exempel våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik eller stora vård- och omsorgsbehov, säger Hanna Hansson, utredare på Länsstyrelsen Västerbotten och nationell samordnare för uppdraget.

Samtidigt visar kartläggningen på flera strukturella utmaningar, inte minst att det på flera håll är brist på bostäder. Detta leder ibland till längre vistelsetider i skyddat boende än nödvändigt, då det är svårt att hitta boendelösningar att gå vidare till. Kommunerna beskriver också att samverkan över kommungränserna ofta innebär utmaningar, och efterfrågar mer stöd och samordning från nationell och regional nivå.

– Länsstyrelserna vill belysa vikten av ett långsiktigt stöd, då många våldsutsatta kvinnor och deras eventuella barn är i behov av kompletterande stödinsatser vid sidan om insatser vad gäller boende. Behoven hos målgruppen våldsutsatta ser olika ut, kommunerna behöver därför ha beredskap att möta olika behov och livssituationer för att kunna ge stöd till boendelösningar som verkligen blir stadigvarande och långsiktiga, säger Hanna Hansson.

Läs Skånes kartläggning här

Läs den nationella kartläggningen här

För mer information, kontakta:

Hannes Hart Svedberg
Utvecklingsledare Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne
010 – 224 10 45

Hanna Hansson
Utredare Länsstyrelsen Västerbotten och nationell samordnare för uppdraget
010 – 225 45 12

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar