Lantmännen presenterar stabila poolpriser

Lantmännen Lantbruk presenterar idag sina priser för Pool 1. Perioden har kännetecknats av mindre prisrörelser än tidigare år. I Sverige, liksom i övriga Östersjöområdet, har besvärliga skördeförhållanden lett till större andel omklassade varor och betydligt lägre höstsådd inför skörd 2018.

För femte året i rad har stora volymer vete skördats runt om i världen och vetelagren har ökat ytterligare. Den globala efterfrågan stiger i samma takt som tidigare och sammantaget har detta gett fortsatt press på världsmarknadspriserna på spannmål. Marknaden har under året legat på en stabil nivå med låg prisvolatilitet, med undantag för slutet av juni, då väderoro gav en tillfällig och kortsiktig prisuppgång på spannmålsbörserna.

Trots pressade börspriser under större delen av året presenterar Lantmännen stabila poolpriser. En bidragande faktor till detta är att sviktande kvaliteter på maltkorn har skapat en prispremie i Europa, vilket påverkar poolpriserna positivt. En annan faktor är Lantmännens breda nät av kunder; till följd av hög närvaro på marknaden har Lantmännen kunnat göra affärer till tillfredsställande priser. 

– På en marknad med begränsade prisrörelser har det funnits färre toppar att sälja på, men vi sålde en stor del av poolen finansiellt under väderoron i månadsskiftet juni/juli, vilket förklarar en hel del av de priser vi presterar säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk, och fortsätter:

– Det vi framförallt kommer att minnas från 2017 är den stora, utdragna och våta skörden. Lantbrukarna har haft en intensiv skörd och på många håll en problematisk höstsådd. Den våta skörden gav förvisso större andel omklassade varor, men har samtidigt skapat större premier för framförallt maltkorn och vårvete, vilket syns i priserna.

Efterfrågan på ekologiska grödor har varit fortsatt hög under 2017. I början av året presenterades Lantmännens ekostrategi, och Lantmännen har under skördesäsongen 2017 köpt in 40 procent mer ekologisk spannmål jämfört med föregående år.

– De senaste åren har KRAV-priserna stigit med ökad efterfrågan. Skörd 2017 är inget undantag med poolpriser som stiger både i absoluta tal och jämfört med konventionella grödor, säger Mikael Jeppsson.

Poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med handeln och riskhanteringen av spannmål under perioden. Försäljningsperioden sträcker sig mellan april och november. Slutbetalning till de lantbrukare som tecknat poolavtal sker under vecka 50.

I bilagan ges några exempel på priser per prisområde.

För mer information, kontakta:

Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 04 95
E-post: mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen Lantbruk
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. www.lantmannen.com

Om oss

Lantmännen Lantbruk är Lantmännens kärnverksamhet. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk hade under 2018 cirka 750 anställda i Sverige. Läs gärna mer på lantmannenlantbruk.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar