Det svenska totalförsvaret bör blicka mot det finska

Report this content
Läs original

I konsultföretagets Mackleans rapport Livsmedelsförsörjning och beredskap konstateras att Sveriges krisberedskap behöver stärkas för att få till stånd en robust livsmedelsvärdekedja hela vägen från primärproduktionen till dagligvaruhandeln. Ett engagerat näringsliv och välinformerade konsumenter är en grundförutsättning för att på ett adekvat sätt möta en kris eller ytterst ett krig.

Lantmännen ställer sig bakom de presenterade förslagen och efterfrågar etablerandet av en sektorsövergripande beredskapsorganisation med helhetsansvar och operativa befogenheter, som kan struktureras enligt den finska modellen och arbeta som Finland gjort sedan lång tid.

Brister inom den nationella krisberedskapen har stor inverkan på flertalet områden i samhället, inte minst inom livsmedelsförsörjningen. En robust, livskraftig och lönsam livsmedelskedja hela vägen från primärproduktionen till konsumenten är en grundförutsättning för att på ett adekvat sätt möta en kris och ytterst ett krig.

– Svenskt lantbruk och livsmedelsindustri har de senaste åren parerat flera kriser, både torka och pandemi. Primärproduktionen och förädlingsledet är fundamenten i en fungerande svensk livsmedelssektor. Lantmännen har under de senaste årens utmaningar varit en pålitlig och stark aktör för att tillgodose såväl lantbruket som konsumenter med nödvändiga förnödenheter. Det är avgörande för framtida utmaningar att den svenska kriståligheten förstärks genom satsningar på både själva livsmedelsförsörjningen och uppbyggnad av struktur och organisation av den svenska försörjningsberedskapen, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

I rapporten beskrivs, utöver den svenska livsmedelskedjan och dess sårbarheter, hur den finländska beredskapsorganisationen är uppbyggd. Framgångsfaktorerna är tydliga; utbyggd infrastruktur för livsmedelsproduktion och hög lagringskapacitet av förnödenheter, tydlig strukturering och samordning, samt dynamisk och samarbetsorienterad relation mellan offentlig och privat sektor. Rapporten avslutas med att applicera lärdomarna från Finland på det svenska nuläget och presenterar där fyra huvudsakliga rekommendationer:

  • Etablera en sektorsövergripande beredskapsorganisation med helhetsansvar och operativa befogenheter.
  • Utforma och kommunicera incitament för livsmedelssektorns aktörer.
  • Säkerställ, skydda och utveckla kritisk infrastruktur för livsmedelsförsörjningen.
  • Fördjupa det nordiska samarbetet på både privat och offentlig nivå.

– Det är helt avgörande för en fungerande krisberedskap, såväl lokal som nationell, att dynamiken och samarbetet mellan de offentliga och privata sektorerna blir strukturerat, organiserat och ger rätt förutsättningar för framförhållning, planering och övning. I det svenska fallet är det tydligt att det finns mycket mer att göra för att upprätta den sektorsövergripande organisation som utgör strukturen för ett sådant samarbete, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här https://www.macklean.se/aktuellt/rapport-avsikter-livsmedelsfrsrjning-krisbereskap

Den 28 oktober arrangerar Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ett hybridseminarium på temat ”Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord”. Thomas Isaksson från Lantmännen Unibake deltar tillsammans med aktörer från politiken, myndigheter och övriga näringslivet. Anmälan görs via följande länk.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Taggar: