SLU och Lantmännen stärker svensk lantbruks- och livsmedelsproduktion genom tätare samarbete

Report this content
Läs original

I ett nytt avtal mellan SLU och Lantmännen sätts ramarna för en tydligare samverkan mellan organisationerna. Målet är att skapa bättre förutsättningar för gemensamma satsningar inom forskning, utbildning, rekrytering och annat erfarenhets- och kompetensutbyte.

– Genom ökad samverkan hoppas vi generera ny kunskap och korta vägen till innovationer. Genom vårt samarbete stimuleras också våra studenters kontakter med näringsliv och det omgivande samhället. Och deras förutsättningar att verka på en globaliserad arbetsmarknad stärks, säger Maria Knutson Wedel rektor på SLU.

SLU har en lång relation med Lantmännen där samverkan skett genom ett stort antal projekt på olika nivåer, inte minst inom projekten Sustainimal och SLU Grogrund som främjar utvecklingen inom hållbar och produktiv animalieproduktion samt växtförädling. Det intentionsavtal som nu tecknas mellan SLU och Lantmännen har som mål att genom samverkan i forskning och utbildning ytterligare stärka den svenska lantbruks- och livsmedelsproduktionens konkurrenskraft.

– Målet är att ökad samverkan mellan SLU och Lantmännen ska stödja utvecklingsmöjligheterna för svenskt lantbruk i hela kedjan från jord till bord. Genom samarbetet kan vi tillsammans också kraftfullt bidra till det övergripande målet i den svenska livsmedelsstrategin mot ökad och mer hållbar livsmedelsproduktion, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Exempel på betydelsefulla framtidsområden för gemensamma satsningar rör såväl digitaliseringen av svenskt lantbruk som utveckling av proteingrödor för både human- och animaliekonsumtion genom bland annat datainsamling till Lantbrukets dataplattform och ytterligare utveckling av precisionsodling.

Dessutom ska intentionsavtalet bidra till kompetensutveckling och kapacitetsuppbyggnad hos båda parter.

– Vi har redan dragit stor nytta av SLU:s expertis i det omfattande arbetet kring Framtidens Jordbruk och ser fram emot fortsatt utbyte våra organisationer emellan. De projekt vi lägger grunden för tillsammans idag kommer hela näringen utvecklas av när lantbruket nu ska ta ytterligare kliv för att nå såväl ekonomiska och hållbarhetsmål som produktivitetsvinster, säger Peter Annas, Director Group R&D and Innovation på Lantmännen.

– För oss är samverkan med det omgivande samhället och inte minst de gröna näringarna av stor vikt. Därför är just det här avtalet med Lantmännen en viktig del av vårt uppdrag, säger Torleif Härd, dekan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Genom att ta tillvara och utveckla den samlade kompetensen hos både SLU och Lantmännen kommer det vara lättare med planering och genomförande av gemensamma insatser för att nå målen. Några områden för att stärka och utveckla samverkan är till exempel:

  • Forskning och utveckling
  • Forskarskolor
  • Grundutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Forskningsinfrastruktur
  • Innovation

För mer information, kontakta gärna: 

Torleif Härd, Professor i Strukturbiologi vid SLU
Tel: 018 671050
E-post: torleif.hard@slu.se

SLUs pressavdelning
Tel: 018-67 15 00
E-post: press@slu.se

Peter Annas, Director Group R&D and Innovation
Tel: 010 556 04 28
E-post: peter.annas@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmännen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Taggar: