Vid dagens extra bolagsstämmor i Lap Power Holding AB beslutades bl a om att ändra bolagets firma till Extended Capital

Framtidsorienterade beslut fattade vid extra bolagsstämma i Lap Power Hol- ding AB (publ) under beslutad namnändring till Extended Capital Group ECG AB Vid dagens extra bolagsstämmor i Lap Power Holding AB beslutades bl a om att ändra bolagets firma till Extended Capital Group AB (nedan "Extended Capital"), att anta ny verksamhetsinriktning, inval av Pontus Bonnier i styrelsen, en företrädesrättsemission till aktieägarna, genomförande av förvärvet av Freetel AB, incitamentprogram till personalen, försäljning av det finländska dotterbolaget, bemyndiganden till styrelsen att emittera aktier mm. Genom aktieägarnas beslut idag om att anta ny en bolagsordning, har Exten- ded Capital ändrat verksamhetsinriktningen till att bli ett riskkapitalbo- lag med särskild inriktning på investeringar i e-commerce företag med fo- kus på business-to-business segmentet. För att kunna genomföra förändringarna beslutade aktieägarna dessutom om att godkänna styrelsens beslut om en nyemission med företräde för aktie- ägarna att teckna nya aktier. Beslutet innebär att aktieägarna erbjuds en möjlighet att teckna två nya aktier för tre gamla aktier för en tecknings- kurs om sex kronor per ny aktie. Härigenom kommer Extended Capital att kunna tillföras ett högsta belopp om drygt 151 miljoner kronor. Aktieägarna beslutade vidare om att bemyndiga styrelsen möjligheten att fram till ordinarie bolagsstämma år 2000 besluta om nyemissioner om högst 25 miljoner B-aktier mot betalning genom apport för förvärv av företag samt om nyemission om högst 10 miljoner B-aktier att emitteras mot kontant betalning till professionella placerare. Båda emissionerna skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Extended Capitals första investering, förvärvet av Freetel AB, formalise- rades genom att bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om apportemission av 7,5 miljoner B-aktier till säljarna av Freetel. Vid bolagsstämman valdes Pontus Bonnier till ny ordinarie ledamot av sty- relsen. Pontus Bonnier efterträdde Nicolas Persson som på egen begäran har lämnat styrelsen. Beslut fattades även om att införa ett optionsprogram för befintlig och framtida nyckelpersoner i Extended Capital. Genom optionsprogrammet ökar Extended Capitals möjlighet att rekrytera och behålla kvalificerad perso- nal. Vid stämman godkändes även styrelsen villkorade försäljning av aktierna i Lap Power Oy till bolagets verkställande direktör varvid den tidigare verksamheten helt har avvecklats. - Extended Capitals verksamhet har nu startat upp och de beslut som ak- tieägarna idag har fattat är framtidsinriktade. Besluten är viktiga och utgör ett led i den förändrade verksamhetsinriktningen. Vi ser verkligen positivt på aktieägarnas tilltro till den nya verksamheten och vi ser att Extended Capital har en unik position på marknaden med ett tydligt värde- erbjudande till entreprenörerna samt Extended Capitals aktieägare.. Genom avvecklingen av den tidigare bedrivna verksamheten kommer bolaget att med kraft kunna fokusera på framtiden, säger Jessica Staël von Holstein, VD i Extended Capital. För ytterligare information: Jessica Staël von Holstein, VD Extended Capital, 070-230 34 54 Extended Capital är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i e- commerce företag med verksamhet inom segmentet business-to-business. Bola- get är noterat på O-listan, OM Stockholmsbörsen, under firman Lap Power Holding AB (publ). I Extended Capitals portfölj ingår för närvarande Free- tel vars verksamhet utgörs av mobile management. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar